Poikkeusolojen opetusharjoittelut

17.12.2020

Opetusharjoittelun merkitys

Opettajankoulutukseen sisältyvien opetusharjoitteluiden perimmäinen tarkoitus on antaa mahdollisimman kattava sekä todenmukainen kuva opettajan arjesta ja työstä. Opetusharjoittelussa opitaan, koetaan ja kasvetaan opettajuuteen. Samalla harjoittelu on paikka, missä jokaisella opettajaopiskelijalla on oikeus päästä kokeilemaan erilaisia opetusmenetelmiä ammattitaitoisen ohjaajan tukemana sekä saada rakentavaa palautetta työskentelystään turvallisessa oppimisympäristössä. Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta merkittävimpiä osa-alueita ovat opetusharjoittelut ja niiden tuomat kokemukset. Siksi opetusharjoitteluiden toteutukseen tulee kiinnittää huomiota. Näiden harjoitteluiden tavoitteiden tulee toteutua opetusharjoittelussa aina – myös poikkeusoloissa. Harjoittelun osuus Tampereen yliopiston luokanopettajaopinnoista on 20 opintopistettä koko 300 opintopisteen tutkinnosta, jolloin jo kaksikin harjoittelua (10 op) etätoteutuksena tarkoittaa puolta opiskelijan harjoittelumäärästä. 


Poikkeusolot haastavat opetusharjoittelun laatua

Turvallinen harjoitteluympäristö rakentuu selkeiden ohjeiden ja odotusten pohjalle, ja näiden myötä opiskelijalla on selkeä kuva harjoittelun toteutuksesta. Poikkeusoloissa tiedon kulun merkitys on todella suuri, jotta yksikään opiskelija ei joudu kuulopuheiden varaan harjoittelun toimintaohjeista. Poikkeusoloista tiedottamisessa on keskityttävä erityisesti tiedon hyvään saavutettavuuteen ja toimintaohjeiden toteutumisen yhdenvertaisuuteen. Erilaisia käytänteitä harjoitteluluokkien kesken ei saa olla, vaan käytänteiden tulee olla yhdenvertaisia. Tässä korostuu myös harjoitteluohjaajille viestimisen selkeys. Viestinnän tulee olla selkeää niin harjoitteluohjaajille kuin opiskelijoillekin. 

Harjoitteluiden aikana, varsinkin etätoteutuksessa, on varmistettava että opiskelijan oikeus oppimiseen toteutuu. Opettajuuden ytimessä on vuorovaikutus luokan oppilaiden kanssa. On valitettava totuus, että etäopetus ei mahdollista parasta kokemusta vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa. On tietenkin huolehdittava, että tautitilanteen rajoitusten perusteella toimitaan. Oppilaiden, opetusharjoittelijoiden sekä normaalikoulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen on kaikkein tärkeintä. Mutta etätoteutus ei saa olla ensisijainen ratkaisu, vaan tätä vaihtoehtoa tulee tarkastella kriittisesti. On epäjohdonmukaista siirtää vain opetusharjoittelijat etätoteutukseen, kun koulut muutoin ovat auki ja saman aikaisesti rekrytoidaan sijaisia opettajaopiskelijoista. Opetusharjoittelun järjestämiseen lähitoteutuksena on panostettava erilaisin erityisjärjestelyin niin pitkään kuin se on mahdollista.


Mihin kiinnittää huomiota?

Mahdollisuuksien mukaan poikkeusolojen aiheuttamia muutoksia tulisi ennakoida ja luoda vaihtoehtoisia strategioita harjoittelun toteutukseen turvallisesti. Vaihtoehtoisista toteutuksista pitää pystyä kertomaan opiskelijoille jo harjoittelun alussa, jotta niihinkin voidaan valmistautua pandemiatilanteen mahdollisesti pahentuessa harjoittelun aikana. Nopeita ratkaisuja tehtäessä opiskelijan sopeutumista auttaa etukäteen tiedossa olleet vaihtoehdot, mikäli muutoksia tulee tautitilanteen vuoksi. Opiskelijoille viestimisen täytyy olla ennakoivaa ja selkeää. Myös syyt mahdollisille muutoksille tulee kertoa opiskelijoille. Opiskelijat kyllä ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja muutosten perusteet. 

Mahdollisten etäharjoitteluiden alkaessa toteutuksessa tulee huomioida monimuotoiset digipedagogiset keinot opetuksen toteutukseen. Etäopetusmallien kehittämiseen on ollut jo aikaa, joten on aiheellista odottaa selkeitä yhdenmukaisia toimintaperiaatteita etätoteutukseen siirryttäessä. Laadukkaasti toteutettu etäharjoittelu antaa opiskelijalle arvokkaan kokemuksen ja voi näin parhaimmillaan antaa tilaisuuden oppia uudenlaisesta tavasta toteuttaa opetusta verrattuna normaalioloissa toteutettuun opetusharjoitteluun.


Lopuksi

Tässä blogissa käsiteltyjä asioita tukee SOOLin suositukset opetusharjoitteluille, sillä siellä käsitellään laajasti opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelua ja harjoittelun laadukkaaseen toteutukseen liittyviä käytänteitä. Näistä asioista voit lukea lisää SOOLin Suosituksista ohjatulle opetusharjoittelulle, kannanotosta Korona vaarantaa opetusharjoittelut – SOOL peräänkuuluttaa joustavuutta tai tiedotteesta Opetusharjoitteluiden on jatkuttava

Tällä blogikirjoituksella tuomme esiin opiskelijoiden näkemyksiä opetusharjoitteluiden toteutuksesta poikkeusaikana sekä tarjoamme mahdollisuuksia poikkeuksellisiin toteutuksiin näinä haastavina aikoina. Pysytään turvassa ja taataan, että tulevaisuudessakin opettajat saavat laadukkaan koulutuksen!


Kirjoittajat: Marika Nuuttila, Hanna Rahkonen ja Vilma Virolainen