Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö OKA ry ja syksystä 2012 lähtien kotipaikka on ollut Tampereella Virta-rakennuksessa (Åkerlundinkatu 5).

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja ylläpitää oppilaskunnan aktiviteettia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä kasvatustieteiden tiedekunnan henkilökunnan kanssa opintojen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista harrastus- ja kerhotoimintaa, virkistystilaisuuksia, kilpailuja, näyttelyitä, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) kanssa sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden (KASVO) kanssa.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voi päästä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelevat luokanopettajaopiskelijat, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi. Jäsenen tulee erota yhdistyksestä opintojen päätyttyä tai hallituksella on oikeus erottaa jäsen opintojen päättymisen jälkeen. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös vaihto-opiskelijoita, jotka opiskelevat kasvatustieteiden tiedekunnassa.

4. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Syyskokous voi halutessaan päättää myös vaihto-opiskelijoiden sekä suoraan maisterivaiheeseen tulevien opiskelijoiden oikeudesta saada alennusta yhdistyksen jäsenmaksusta.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 6-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Kokouskutsu on oltava yhdistyksen sähköpostilistalla kolme päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat tulee lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle.

6. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi

Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Hallitus kutsuu kokoon ylimääräisen kokouksen katsoessaan sen tarpeelliseksi tai milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai yhden kymmenesosan (1/10) jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatiessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla niistä yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Syys- ja kevätkokousten pöytäkirjat sekä ylimääräisten kokousten pöytäkirjat tulee lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä käsitellään muut mahdollisesti kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi tilikaudeksi, päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi, hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä käsitellään muut mahdollisesti muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.