Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat OKA ry ja sen kotipaikka on Tampere. 
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja järjestää yhteisöllistä toimintaa jäsenilleen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä yliopiston henkilökunnan kanssa opintojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä myös Tampereen ylioppilaskunnan (TREY), Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) kanssa sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden (Kasvo) kanssa.
3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä Tampereen yliopistossa opiskelevat luokanopettajaopiskelijat, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi. Jäsen on velvollinen maksamaan liittyessään jäsenmaksun, joka kattaa jäsenen ensimmäiset seitsemän jäsenvuotta. Tämän jälkeen jäseneltä peritään lisävuosimaksu. Lisävuosilasku lähetetään jäsenelle automaattisesti. Jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös vaihto-opiskelijoita, jotka opiskelevat kasvatustieteitä.
4. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun ja lisävuosien maksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Syyskokous voi halutessaan päättää myös vaihto-opiskelijoiden sekä suoraan maisterivaiheeseen tulevien opiskelijoiden oikeudesta saada alennusta yhdistyksen jäsenmaksusta. 
5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 8-11 muuta varsinaista jäsentä. Yhdistykselle valitaan talousvastaava ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Kokouskutsu on oltava yhdistyksen sähköpostilistalla kolme arkipäivää ennen kokousta. 

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestystilanteissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokousten pöytäkirjat tulee lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle. 
6. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.
7. Tilikausi ja toiminnantarkastajien toimikausi

Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. 
8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Hallitus kutsuu kokoon ylimääräisen kokouksen katsoessaan sen tarpeelliseksi tai milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai yhden kymmenesosan (1/10) jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatiessa. 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla niistä yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta. 

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Henkilövaalit yhdistyksen kokouksissa toimitetaan enemmistövaaleina, jossa jokainen jäsen saa antaa korkeintaan niin monta ääntä kuin on täytettäviä paikkoja. Ehdokkaan vertausluvuksi tulee se, kuinka monta ääntä ehdokas on saanut. Ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen suuruusjärjestykseen. Luettelosta erotetaan suurimmasta alkaen niin monta nimeä, kuin on valittavia ja nämä todetaan valituiksi. 

Jos täytettäviä paikkoja on kuitenkin vain yksi, toimitetaan ehdoton enemmistövaali. Vaalit toimitetaan siten, että ellei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella yli viittäkymmentä (50) prosenttia äänistä, toimitetaan toinen kierros. Toisella kierroksella mukana ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta. Tässä äänestyksessä eniten ääniä saanut on voittaja, tasatuloksessa ratkaisee arpa. 

Vaali voidaan toimittaa ilman äänestystä, ellei ehdokkaita ole useampia kuin on täytettäviä paikkoja. 

Syys- ja kevätkokousten pöytäkirjat sekä ylimääräisten kokousten pöytäkirjat tulee lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
9. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä käsitellään muut mahdollisesti kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi, päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi, hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.