Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat
OKA ry ja sen kotipaikka on Tampere.


2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Tampereen yliopiston
luokanopettajaksi opiskelevien etuja opiskeluun liittyvissä asioissa
ja järjestää yhteisöllistä toimintaa jäsenilleen. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä yliopiston henkilökunnan
kanssa opintojen kehittämiseen liittyvissä asioissa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää
omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä sekä tehdä yhteistyösopimuksia yritysten ja
organisaatioiden kanssa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi sijoittaa varojaan
vastuullisesti, tuottavasti ja turvallisesti. Yhdistys voi omistaa
osakkeita, rahastoja ja muita sijoituskohteita yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamiseksi.


3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voi päästä Tampereen yliopistossa opiskelevat
luokanopettajaopiskelijat, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi. Jäsen
on velvollinen maksamaan liittyessään jäsenmaksun, joka kattaa
jäsenen ensimmäiset seitsemän jäsenvuotta. Tämän jälkeen jäseneltä
peritään lisävuosimaksu. Lisävuosilasku lähetetään jäsenelle
automaattisesti. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole
suorittanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen
erääntymisestä. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös vaihtoopiskelijoita,
jotka opiskelevat kasvatustieteitä. Maksettua
jäsenmaksua ei palauteta.


4. Kurinpitotoimet

Yhdistyksen jäseneen voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä
on omalla toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai tarkoituksenmukaisuutta.
Kurinpitotoimista päättää hallituksen kokous. Käytettäviä toimia
ovat kirjallinen varoitus, jäsenetujen määräaikainen evääminen ja
määräaikainen pääsykielto yhdistyksen tapahtumiin.


5. Jäsenen erottaminen

Hallituksen kokous voi päättää jäsenen erottamisesta, jos tämä on
omalla toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut merkittävästi ja/tai toistuvasti yhdistyksen
toimintaa ja tarkoituksenmukaisuutta. Jäsen voidaan erottaa
vähintään 2/3 äänienemmistöllä, kun vähintään yhdestä (1)
kurinpitotoimesta on kulunut 14 päivää. Päätöksestä voi valittaa 14
päivän sisällä tiedoksiannosta, jolloin yhdistyksen kokous voi
päättää jäsenyyden jatkumisesta vähintään 2/3 äänienemmistöllä.
Irtisanominen astuu voimaan välittömästi tiedoksiannosta.
Yhdistyksen kokous on pidettävä 30 päivän sisällä valituksen
saapumisesta.


6. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun ja lisävuosien maksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous.
Syyskokous voi halutessaan päättää myös vaihto-opiskelijoiden sekä
suoraan maisterivaiheeseen tulevien opiskelijoiden oikeudesta saada
alennusta yhdistyksen jäsenmaksusta.


7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee
kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
sekä 8-11 muuta varsinaista jäsentä. Yhdistykselle valitaan
talousvastaava ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko hallituksen
keskuudesta tai sen ulkopuolelta. Yhdistykselle valitaan
varsinaisten jäsenten lisäksi 0-10 toimihenkilöä, joilla on
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi
tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Kokouskutsu
on oltava yhdistyksen sähköpostilistalla kolme arkipäivää ennen
kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on
paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Äänestystilanteissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni. Vaaleissa ratkaisee arpa.


8. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.


9. Tilikausi ja toiminnantarkastajien toimikausi

Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.


Toiminnantarkastajien toimikausi on tarkasteltavaa kalenterivuotta
edeltävästä syyskokouksesta tarkasteltavan kalenterivuoden
jälkeiseen kevätkokoukseen.


10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä
päivinä, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous
viimeistään marraskuussa. Hallitus kutsuu kokoon ylimääräisen
kokouksen katsoessaan sen tarpeelliseksi tai milloin yhdistyksen
kokous niin päättää tai yhden kymmenesosan (1/10) jäsenistä sitä
erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatiessa.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla niistä
yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouskutsu on julkaistava
viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta. 

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu
koolle. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Henkilövaalit yhdistyksen
kokouksissa toimitetaan enemmistövaaleina, jossa jokainen jäsen saa
antaa korkeintaan niin monta ääntä kuin on täytettäviä paikkoja.
Ehdokkaan vertausluvuksi tulee se, kuinka monta ääntä ehdokas on
saanut. Ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen
suuruusjärjestykseen. Luettelosta erotetaan suurimmasta alkaen niin
monta nimeä, kuin on valittavia ja nämä todetaan valituiksi.
Jos täytettäviä paikkoja on kuitenkin vain yksi, toimitetaan ehdoton
enemmistövaali. Vaalit toimitetaan siten, että ellei kukaan
ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella yli viittäkymmentä (50)
prosenttia äänistä, toimitetaan toinen kierros. Toisella
kierroksella mukana ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten
ääniä saanutta ehdokasta. Tässä äänestyksessä eniten ääniä saanut on
voittaja, tasatuloksessa ratkaisee arpa.


Vaali voidaan toimittaa ilman äänestystä, ellei ehdokkaita ole
useampia kuin on täytettäviä paikkoja.
Syys- ja kevätkokousten pöytäkirjat sekä ylimääräisten kokousten
pöytäkirjat tulee lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti
ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.


11. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä käsitellään muut
mahdollisesti kokouskutsussa mainitut asiat.


12. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastaja ja heille
kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi, päätetään
jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi, hyväksytään
talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä käsitellään muut
kokouskutsussa mainitut asiat.


13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään yhdistyksen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.