Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 6-9 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on johtaa, organisoida ja hallinnoida yhdistyksen toimintaa sekä aktivoida luokanopettajaopiskelijoita. Hallitus pitää kokouksia säännöllisesti, joita on tervetullut seuraamaan jokainen ainejärjestön jäsen. Hallitus tiedottaa kokouksistaan ainakin sähköpostilistalla sekä OKA ry:n somekanavissa.

OKA RY:N HALLITUKSEN TYÖNJAKOSUUNNITELMAT

Suunnitelma toimii pohjana hallituksen työnjaolle, mutta jokainen hallitus sopii keskenään työnjaosta hallitusvuodelle.

Puheenjohtaja

 • Edustaa OKA ry:tä apunaan hallitus.
 • Johtaa hallitusta apunaan varapuheenjohtaja.
 • Vastaa OKAn hallituksen työskentelystä ja työtavoista.
 • Vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden suunnitelmien toteutumisesta.
 • Vastaa ainejärjestön kehitystyöstä ja toiminnan nousujohteisuudesta.
 • On yhteydessä:
  • Ylioppilaskunta TREYhyn
  • Kasvoon (pj –jaosto)
  • Tiedekunnan muihin ainejärjestöihin eli ITUun, Mentoriin ja TamAukseen
  • Tiedekunnan henkilökuntaan
  • Yliopiston muihin tiedekuntiin ja ainejärjestöihin

Varapuheenjohtaja

 • On puheenjohtajan estyessä vastuussa hallituksen kokouksista.
 • Toimii puheenjohtajan apuna ja tukee hänen työskentelyään.
 • On tilanteen mukaan käytettävissä eri tehtäviin hallituksessa.

Talousvastaava

 • Vastaa yhdistyksen taloudesta:
  • Tilit
  • Maksukortit
  • Maksuliikenne
  • Laskut
  • Kuittien ja tositteiden säilyttäminen
  • Pankkiyhteydet
  • Budjettiarvion seuraaminen.
  • Pitää hallituksen tietoisena taloudesta ja sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
  • Vastaa talouden kehittämisestä, kilpailutuksesta, rahaliikenteen ja tilien organisoinnista.
  • Vastaa yhdessä hallituksen kanssa tilinpäätöksen toteuttamisesta ja toiminnantarkastajien informoinnista tilinpäätökseen liittyen.

Sihteeri

 • Vastaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten yleisjärjestelyistä
 • Vastaa hallituksen kokousten pöytäkirjojen tekemisestä sekä niiden allekirjoittamisesta yhdessä pj:n ja pöytäkirjantarkastajien kanssa.
 • Vastaa hallituksen työskentelyyn tarvittavien materiaalien hallussapidosta.
 • Vastaa yhdistyksen asiakirjojen, päätösten ja toiminnan laillisuudesta ja informoi hallitusta, jos toiminta ei noudata säädettyjä lakeja tai ohjeita.
 • Vastaa tärkeiden asiakirjojen ylläpidosta hallituksen Dropboxissa.

Koulutuspoliittinen vastaava (KOPO)

 • On yhteydessä Kasvon kopo-jaostoon
 • On yhteydessä TREYn kopo-sihteeriin ja muihin kopo-asioiden yhteistyötahoihin.
 • Vastaa ja tiedottaa jäsenistöä koulutuspoliittista asioista, jotka koskettavat tiedekunnan opiskelijoita tai ovat uutisarvoltaan merkittävästi opiskelijoita koskevia.
 • Vastaa koulutuspoliittisten tapahtumien järjestämisestä yhdessä tapahtumavastaavien kanssa.
 • Osallistuu yliopiston ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen keskusteluun ja foorumeihin.

Sosiaalipoliittinen vastaava (SOPO)

 • Osallistuu kriisityöryhmän kokouksiin.
 • On yhteydessä laitoksen häirintäyhdyshenkilöihin ja TREYn sopo-sihteeriin.
 • On yhteydessä TREYn ja yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin ja osallistuu yliopiston ja ylioppilaskunnan SOPO-keskusteluun ja foorumeihin.

Kansainvälisyysvastaava (KV)

 • Vastaa kv-asioista ja on yhteydessä tiedekunnan, TREYn ja yliopiston kv-henkilöihin.
 • Vastaa mahdollisten vaihto-opiskelijoiden viihtyvyydestä ja ottaa heidät mukaan tapahtumiin sekä pitää heidät tietoisena yliopiston ja ylioppilaskunnan organisaatioista, joista he saavat apua ja neuvoja yleisiin ongelmiin tai kysymyksiin.
 • Vastaa kv-tuutoroinnin organisoimisesta.
 • Osallistuu Kasvon kv-jaostoon.
 • Vastaa mahdollisista kv-tilaisuuksista.
 • Kehittää ainejärjestön kansainvälisyyttä.

SOOL-vastaava

 • On yhteydessä SOOLiin ja uutisoi SOOLin tapahtumista hallitukselle ja opiskelijoille.
 • Vastaa SOOLin koulutuksista, informoi ja jakaa tietoa niistä ja huolehtii osallistujien ilmoittamisesta.
 • On yhteydessä SOOLin aluetoimijaan.
 • Vastaa esite- ja lehtimateriaalin jakamisesta opiskelijoille ja yleisiin tiloihin.

Viestintävastaava

 • Vastaa yhdistyksen viestinnän kehittämisestä apunaan muu hallitus.
 • Vastaa viestinnästä mm. seuraavilla osa-alueilla:
  • Sähköpostilista
  • Nettisivut ja blogi
  • Some (Facebook, Instagram, Twitter…)
  • Kuvat
  • Imago
  • Ulkoasu
  • PR

Tapahtumavastaava / vapaa-aikavastaava

 • Vastaa yhdistyksen tapahtumista ja järjestää niitä säännöllisesti yhdessä hallituksen kanssa.
 • Vastaa tapahtumien toteuttamisesta, budjetista ja tapahtuman kulusta.
 • Huolehtii tapahtumien markkinoinnista ja viestinnästä yhdessä viestintävastaavien ja muun hallituksen kanssa.

Tuutorivastaava

 • Vastaa uusien tuutorien perehdyttämisestä.
 • Suunnittelee tuutorointia ja vastaa sen toteutumisesta.
 • On tuutorien tukena.


MIKSI HALLITUKSEEN?

OKA ry:n hallitus tarjoaa paljon mielenkiintoisia haasteita opintojen ohella. Hallituksessa istuu opiskelijoita eri vuosikursseilta, joilla kaikilla on erilainen tausta sekä kokemus yhdistystoiminnasta – hallituksessa voit siis tutustua uusiin ihmisiin!

Hallitustyö kehittää Sinua laaja-alaiseksi, osaavaksi ja kokeneeksi yhdistystoimijaksi. Tulet varmasti kehittymään, osaamaan ja tietämään paljon seuraavista alueista:

 • Johtaminen
 • Esiintyminen ja vuorovaikutustaidot
 • Koulutuspolitiikka
 • Edunvalvonta
 • Neuvottelutaidot
 • Rekrytointitaito
 • Yhdistys- ja järjestötoiminta
 • Kokoustekniikka
 • Sosiaalipolitiikka
 • Yliopistopolitiikka
 • Ylioppilasliike
 • Tili-ja kirjanpito
 • Tapahtuman järjestäminen
 • Varainhankinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Tampereen yliopisto, TREY, SOOL ja OAJ organisaatioina

Lisäksi hallitustyöstä saat opintopisteitä, uusia ystäviä, kokemuksia, muistoja sekä mahdollisuuden osallistua TREYn, OAJ:n ja SOOLin koulutuksiin, juhliin ja tapahtumiin ympäri Suomea! OKA ry:n hallitustoiminta luo myös edellytykset edetä TREYn ja SOOLin hallituksiin ja erilaisiin työryhmiin.