Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa, organisoida ja hallinnoida yhdistyksen toimintaa sekä aktivoida luokanopettajaopiskelijoita. Hallitus pitää kokouksia säännöllisesti, joissa jokaisella okalaisella on puheoikeus. Toivottavaa onkin, että mahdollisimman moni jäsenistä tulee seuraamaan hallituksen kokouksia ja osallistumaan keskusteluun. Hallitus tiedottaa kokouksistaan sähköpostilistalla kokouskutsuin sekä OKA ry:n somekanavissa. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa OKAn jäsen. Hallitukseen koostuu varsinaisista jäsenistä ja toimihenkilöistä. Hallituksen varsinaisiin jäseniin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 6-9 jäsentä. Toimihenkilöitä voi olla 10. Jokaiselle hallituksessa toimijalle nimetään pesti ja he toimivat omissa sektoreissaan, jotka esitetään alempana.

OKA RY:N HALLITUKSEN SEKTORIT

Suunnitelma toimii pohjana hallituksen työnjaolle, mutta jokainen hallitus sopii keskenään työnjaosta hallitusvuodelle. Harva hallituspesti on kiveen kirjoitettu ja tärkeintä on, että jokainen hallitus on oman hallituskautensa ja jäsenistönsä kuva.

Sektoritoiminta on tiimivetoista ja sektoreiden vastuiden toteutumisesta vastaa viimekädessä aina sektorin vastaava. Silti kyseessä on tasavertainen tiimi, jossa jokaisen panos ja ääni on samalla viivalla. 

PUHEENJOHTAJISTO: puheenjohtaja & varapuheenjohtaja

OKA ry:llä on käytössä puheenjohtajistokäytäntö, eli puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät tiiviisti yhdessä ja jakavat tasaisesti vastuuta. Puheenjohtajisto ennen kaikkea edustaa OKA ry:tä ulospäin (apuna tietenkin hallitus). Puheenjohtajisto johtaa hallitusta: puheenjohtaa OKAn kokouksissa sekä vastaa hallituksen työskentelystä, työtavoista ja kouluttamisesta. Puheenjohtajisto vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden suunnitelmien toteutumisesta, mutta fasilitoi tätä koko hallitukselle. Puheenjohtajisto vastaa ainejärjestön kehitystyöstä ja toiminnan nousujohteisuudesta. Puheenjohtajisto on yhteydessä ylioppilaskuntaan (TREY), tiedekuntajärjestöön (Kasvo), tiedekunnan muihin ainejärjestöihin (ITU, Mentor, TamAus), tiedekunnan henkilökuntaan sekä yliopiston muihin tiedekuntiin ja ainejärjestöihin.

Sihteeri

Sihteeri vastaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten yleisjärjestelyistä: vastaa yhdessä puheenjohtajiston kanssa esityslistojen laatimisesta, pöytäkirjan tekemisestä sekä niiden allekirjoittamisesta. Sihteeri vastaa myös hallituksen työskentelyyn tarvittavien materiaalienhallussa- ja ylläpidosta,huolehtii yhdistyksen asiakirjojen, päätösten ja toiminnan laillisuudesta ja informoi hallitusta, jos toiminta ei noudata säädettyjä lakeja tai ohjeita.

Sihteeri ei suoranaisesti kuulu mihinkään sektoriin, mutta tekee tiivistä työtä ennen kaikkea puheenjohtajiston, taloustiimin ja viestintätiimin kanssa.
TALOUSTIIMI: talousvastaava & taloustoimihenkilö(t)

Taloustiimi vastaa yhdistyksen taloudesta kokonaisvaltaisesti. Taloudenhallintaan kuuluu pankkiyhteydet kaiken kaikkiaan, tilit, maksukortti, maksuliikennesekä laskut. Lisäksi taloustiimi hoitaa kuittien/tositteiden säilyttämisen, budjettiarvion seuraamisen ja laatimisen. Jokaisessa kokouksessa taloustiimi huolehtii hallituksen tiedottamisen taloudellisestä tilanteesta sekä ylipäätään tiedottaa talouden mahdollisuuksista ja rajoitteista. 

Taloustiimi vastaa talouden kehittämisestä, kilpailutuksesta, rahaliikenteen ja tilien organisoinnista sekähuolehtii kirjanpidosta, joka liittyy mihin tahansa OKA ry:n omaisuuteen. Taloustiimi vastaa tilinpäätöksen toteuttamisesta, mutta fasilitoi tässä koko hallitusta. Tiimi myös informoi toiminnantarkastajiatilinpäätökseen liittyen. Talousvastaava käy TREYn vaatimat kurssit yhdistyksen hallintoon ja talouteen liittyen.

EDUNVALVONTATIIMI: edunvalvonta- ja yhdenvertaisuusvastaava ja edunvalvontatoimihenkilö(t)

Edunvalvontatiimi vastaa nimensä mukaisesti OKAn edunvalvonnasta, eli vastaa okalaisten eduista, niiden toteutumisesta ja seuraamisesta. Edunvalvontatiimi vastaa ja tiedottaa jäsenistöä opintoihin ja koulutuspolitiikkaan sekä hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä asioista, jotka koskettavat okalaisia tai ovat uutisarvoltaan heitä koskevia. He vastaavat edunvalvontaan liittyvien tapahtumien järjestämisestä yhdessä sekä oman tiiminsä että vapaa-aikatiimin kanssa. Edunvalvontatiimi myös huolehtii OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta ja siitä kouluttamisesta muulle hallitukselle. Edunvalvontatiimi on yhteydessä Kasvon, SOOLin jaTREYn edunvalvontajaostoihin sekä muihin yhteystyötahoihin. Osallistuu yliopiston ja ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja foorumeihin.

Edunvalvontatiimissä voi olla monenlaisia pestejä ja vastuita, kuten alumnivastaava/toimihenkilö, yhdenvertaisuusvastaava/toimihenkilö, työelämävastaava/toimihenkilö ja niin edelleen.


VIESTINTÄTIIMI: viestintävastaava ja viestintätoimihenkilö(t)

Viestintätiimi vastaa yhdistyksen viestinnästä ja sen kehittämisestä apunaan muu hallitus. Tiimi vastaa kaikista OKA ry:n viestintäkanavista ja niiden päivittämisestä. Viestintätiimi on vastuussa OKA ry:n viestinnän periaatteiden toteutumisesta, graafisen ohjeen noudattamisesta sekä viestinnän muotoseikoista.Viestintätiimi huolehtii kokousten jälkeisistä kokousnostoista, eli sosiaaliseen mediaan kokouksen tärkeimpien keskusteluaiheiden näkyvyydestä. Viestintätiimi myös huolehtii OKA ry:n viestintästrategian toteutumisesta ja siitä kouluttamisesta muulle hallitukselle.


TAPAHTUMATIIMI: Tapahtumavastaavat ja tapahtumatoimihenkilö(t)

Vapaa-aikatiimi vastaa yhdistyksen tapahtumista ja järjestää niitä säännöllisesti yhdessä hallituksen ja vapaaehtoisten okalaisten kanssa. Tiimi huolehtii, että järjestöllä on monipuolisesti erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Tiimi vastaa tapahtumien toteuttamisesta, budjetista ja tapahtuman kulusta, mutta tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien sektoreiden kanssa varsinkin erilaisia sektoritapahtumia järjestettäessä. Vapaa-aikatiimi huolehtii tapahtumien markkinoinnista ja viestinnästä yhdessä viestintätiimin ja muun hallituksen kanssa.Tiimi on yhteydessä mahdollisiin tapahtumajaostoihin (Kasvon, TREY, SOOL jne.)


KANSAINVÄLISYYSTIIMI (KV): kansainvälisyysvastaava ja kansainvälisyystoimihenkilö(t)

Kansainvälisyystiimi vastaa järjestön kansainvälisyysasioista ja on yhteydessä tiedekunnan, TREYn ja yliopiston kv-vastaaviin sekä -asiantuntijoihin. Tiimi vastaa mahdollisten vaihto-opiskelijoiden kiinnittymisestä yliopistoon ja järjestöömme. Kansainvälisyystiimi pitää heidät tietoisena tapahtumista, yliopistosta ja ylioppilaskunnasta organisaatioina, joista he saavat tarvittaessa apua ja neuvoja yleisiin ongelmiin tai kysymyksiin.Kansainvälisyystiimi vastaa kansainvälisestä tuutoroinnista ja sen organisoimisesta. Tiimi vastaa mahdollisista kv-tilaisuuksista yhdessä vapaa-aikatiimin tai muiden kv-jaostojen kanssa jakehittää ainejärjestön kansainvälisyyttä niin kansainvälisille opiskelijoille kuin myös kansallisille opiskelijoille. Tiimi myös tiedottaa okalaisia kansainvälisyysmahdollisuuksista.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIIMI (KK): kestävän kehityksen vastaava ja kestävän kehityksen toimihenkilö(t)

Kestävän kehityksen tiimi tarkastelee OKAn toimintaa ekologisesta näkökulmasta. Tiimi huolehtii, että OKAn kaikkea toimintaa ohjaa ympäristön hyvinvointi sekä kestävän kehityksen ylläpitäminen ja edistäminen. Kestävän kehityksen tiimi huolehtii OKA ry:n ympäristöohjelman toteutumisesta ja siitä kouluttamisesta muulle hallitukselle. Tiimi kannustaa ja haastaa jäsenistöä toimimaan kestävästi OKA ry:n järjestämissä tapahtumissa jaon yhteydessä mahdollisiin kestävän kehityksen jaostoihin (Kasvon, TREY, SOOL jne.)


TUUTOROINTI: tuutorivastaavat(t)

Tuutorivastaavat vastaavat uusien fuksien kiinnittämisestä ainejärjestöön. Tuutorivastaavat valitsevat uudet tuutorit, hoitavat heidän perehdyttämisensä sekä suunnittelevat tuutorointia ja sen toteutumista. Tuutorivastaavat ovat tuutoreiden tukena. Tuutoroinnin sektorilla ei ole toimihenkilöitä, mutta tuutorit voidaan nähdä sellaisina.


SOOL-vastaava

SOOL-vastaava on yhteyshenkilö SOOLin ja OKAn välillä. Hän uutisoi SOOLin tapahtumista hallitukselle ja opiskelijoille.SOOL-vastaava vastaa yhdessä puheenjohtajiston kanssa SOOLin koulutuksista, informoi ja jakaa tietoa niistä sekä huolehtii osallistujien ilmoittamisesta.SOOL-vastaava on yhteydessä SOOLin aluetoimijaan ja muihin Tampereen SOOL-järjestöjen SOOL-vastaaviin (ITU, TamAus & MusTA). Vastaava vastaa esite- ja lehtimateriaalin jakamisesta opiskelijoille ja yleisiin tiloihin sekähuolehtii Talvipäiviin liittyvistä asioista, kuten mahdollisesti busseista ja tiedottamisesta.
MIKSI HALLITUKSEEN?

OKA ry:n hallitus tarjoaa paljon mielenkiintoisia haasteita opintojen ohella. Hallituksessa istuu opiskelijoita eri vuosikursseilta, joilla kaikilla on erilainen tausta sekä kokemus yhdistystoiminnasta – hallituksessa voit siis tutustua uusiin ihmisiin ja kiinnittyä entistäkin paremmin yliopistoon sekä omaan järjestöösi. Lisäksi järjestötoiminta näyttää aina hyvältä ansioluettelossa ja kerryttää taitoja tulevaisuutta varten. 

Hallitustyö kehittää sinua laaja-alaiseksi, osaavaksi ja kokeneeksi yhdistystoimijaksi. Tulet varmasti kehittymään, osaamaan ja tietämään paljon seuraavista alueista:

 • Johtaminen
 • Esiintyminen ja vuorovaikutustaidot
 • Koulutuspolitiikka
 • Edunvalvonta
 • Neuvottelutaidot
 • Rekrytointitaito
 • Yhdistys- ja järjestötoiminta
 • Kokoustekniikka
 • Sosiaalipolitiikka
 • Yliopistopolitiikka
 • Ylioppilasliike
 • Tili-ja kirjanpito
 • Tapahtuman järjestäminen
 • Varainhankinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Tampereen yliopisto, TREY, SOOL ja OAJ organisaatioina

Lisäksi hallitustyöstä saat opintopisteitä, uusia ystäviä, kokemuksia, muistoja sekä mahdollisuuden osallistua TREYn, OAJ:n ja SOOLin koulutuksiin, juhliin ja tapahtumiin ympäri Suomea! OKA ry:n hallitustoiminta on myös hyvä jalansija edetä vaikkapa TREYntai SOOLin hallituksiin ja erilaisiin työryhmiin.