OKAn strategia 2022-2024

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 3.11.2021.

  

Johdanto  

Strategia on korkein järjestön toimintaa ohjaava ylivuotinen dokumentti, jonka tarkoituksena on samaan aikaan maalata isoa kuvaa järjestön tulevaisuudesta sekä luoda vakaa pohja jokapäiväiselle toiminnalle. Strategiassa määrittelemme OKA ry:n arvot, mission, vision ja toimenpiteet, joihin strategiakaudella on tarkoitus kiinnittää huomiota.   

Kyseessä oleva strategia on OKA ry:n ensimmäinen. Tulevalla strategiakaudella onkin tärkeää turvata strategiatyön jatkuvuus ja siten tukea ainejärjestömme ylivuotista suunnittelua kohti entistä kirkkaampaa seuraavaa vuosisataa. Olkoon tämä strategia omalta osaltaan tukemassa sitä, että tamperelaisessa opiskelijakulttuurissa loistavat jatkossakin kirkkaasti huivi, pipo ja henki!  

  

Arvot  

Mihin toimintamme perustuu?  

  

Yhteisöllisyys  

Kokoamme yhteen kaikki tamperelaiset luokanopettajaopiskelijat tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä yhteishengen vahvistamiseen ja ylläpitämiseen.    

Yhdenvertaisuus  

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Kaikki tulevat kohdatuksi juuri sellaisina kuin ovat, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai syrjintää.  

Vastuullisuus  

Toimimme vastuullisesti niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti. Olemme jäsentemme luottamuksen arvoisia ja toiminnassamme läpinäkyviä.   

  

Visio  

Visio kuvaa unelmaamme ja vastaa kysymykseen millainen organisaatiomme haluaa olla tulevaisuudessa.  

  

Jäsentensä näköinen OKA  

Jokainen tamperelainen luokanopettajaopiskelija tuntee kuuluvansa OKAan ja tuntee olonsa tervetulleeksi kaikkeen sen toimintaan. Olemme aktiivinen ja mukaansa kutsuva ainejärjestö, jonka toiminta on helposti lähestyttävää ja kaikille turvallista. Teemme vaikuttavaa edunvalvontaa niin omassa tiedekunnassamme, koko yliopistossa kuin valtakunnallisesti. Toimimme ekososiaalisesti sivistyneen yhteiskunnan puolesta, olemme yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani muille ainejärjestöille ja sidosryhmille.  

  

Missio  

Missio kiteyttää ainejärjestömme tehtävän ja määrittelee olemassaolomme syvimmän tarkoituksen.  

  

Yhteinen OKA  

Yhdistämme tamperelaiset luokanopettajaopiskelijat vahvaksi yhteisöksi yliopiston sisällä. Turvaamme heidän etujaan ja oikeuksiaan, sekä huolehdimme jäsenten hyvinvoinnista. Luomme opiskeluajasta parhaan mahdollisen jokaiselle jäsenellemme.  

   

Tavoitteet  

  

Aktiivinen edunvalvoja  

Työskentelemme hallinnon opiskelijaedustajien, työryhmien opiskelijaedustajien sekä ylioppilaskunnan kanssa tuoden luokanopettajaopiskelijoiden ääntä kuuluviin päätöksenteossa.   

Osallistumme aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun niin korkeakouluyhteisön sisällä kuin yhteiskunnassa laajemmin.   

Teemme yhteistyötä ainejärjestömme alumnien kanssa, ja luomme yhteyksiä työelämään.  

Jäsenten monipuolinen osallistaminen  

Luomme monipuolisia mahdollisuuksia jäsenillemme tuoda esille omia ainejärjestömme toimintaa ja yhteishenkeä kehittäviä ideoita sekä mahdollisuuksia toteuttaa niitä ainejärjestön tukemana.   

Hallituksen toiminta on näkyvää, avointa ja helposti lähestyttävää kaikille jäsenille. Ainejärjestömme jäsenillä on tiedossa, kehen ottaa yhteyttä erilaisissa tilanteissa.  

Jäsenet ovat tietoisia eri väylistä, joita pitkin ainejärjestömme toimintaan on mahdollista vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti. Kaikki virallisia kanavia pitkin annettu palaute käsitellään, ja palautteen kautta kehitetty toiminta tehdään näkyväksi.   

Vuosikurssirajat ylittävää yhteisöllisyyttä  

Järjestämme monipuolisesti erilaisia tapahtumia, jotka mahdollistavat vuosikurssirajat ylittävän kohtaamisen.  

Luomme foorumeita, joissa järjestömme toiminnasta on turvallista keskustella ja tuoda esiin myös kriittisiä näkemyksiä. Yhteisöllisyys ei vaadi täydellistä konsensusta, vaan turvallisen tilan olla eri mieltä.  

  

Strategiaprosessin kehittäminen  

Tämän strategian muodostumiseen johtanut prosessi on järjestyksessään OKA ry:n ensimmäinen. Jotta strategia ei jää irralliseksi ja etäiseksi hallinnolliseksi paperiksi, on tulevalla strategiakaudella keskeistä strategisen ajattelun sisällyttäminen osaksi OKAn toimintaa ja päätöksentekoa. Seuraavaa strategiaa ei kannata enää tehdä yksittäisten kyselyiden, vaan jatkuvan palautteen pohjalta, jotta strategia voi vastata yhä paremmin järjestömme kehittyvän toiminnan tarpeisiin.