Toimintasuunnitelma

OKA ry:n toimintasuunnitelma 2020 

Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat OKA ry 
Åkerlundinkatu 5 / Virta, 33014 Tampereen yliopisto 
hallitus(at)okary.fi 
okary.fi 

Yleistä 

OKA ry on yhtä kuin jäsenensä, joita varten sen toimintaa luodaan ja ylläpidetään. Jo toimivaksi todettuja malleja esimerkiksi tuutoroinnin ja tiettyjen tapahtumien osalta tullaan ylläpitämään vuoden 2020 toiminnassa. Toimintaa kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja jäsenistöä kannustetaan ja osallistetaan entistä enemmän. Hallitus pidetään mahdollisimman helposti lähestyttävänä toimijana ja sen toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Jäseniä aktivoidaan päätöksenteossa - yhdessä OKA ry:nä voimme pitää ääntä omasta olemassaolostamme myös yliopistomme kentällä. 

Tuutorointi 

Uudet opiskelijat kiinnittyvät hyvin ainejärjestötoimintaan ja osallistuvat aktiivisesti tuutoreiden järjestämiin syksyn tapahtumiin. Hyväksi koetut toimintamallit ja tapahtumapohjat välitetään seuraaville tuutorivastaaville ja tuutoreille varmistaen toiminnan jatkuvuus. Tuutoritoimintaa kehitetään vastaamaan uusien opiskelijoiden tarpeita ja se on yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista. 

Tuutoroinnissa tuetaan opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoon sekä varmistetaan tuutoritoiminnan jatkuvuus keväälle. Opinto-ohjauksen kehittämistä painotetaan ja HOPS-toiminta tuodaan lähelle uusia opiskelijoita tuutoritoiminnan avulla. Tuutoroinnissa tehdään yhteistyötä ylioppilaskunnan, tiedekunnan sekä tiedekunnan alla toimivien järjestöjen kanssa. 

Edunvalvonta 

OKA ry on aktiivinen koulutuspoliittinen sekä sosiaalipoliittinen toimija, joka valvoo kaikkien Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden etua ja hyvinvointia yhteistyössä tiedekunnan ja sen ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kanssa. 

OKA ry on helposti lähestyttävä järjestö, joka osallistaa jäseniään kaikkien yhteiseen edunvalvontaan. Hallituksessa toimiva edunvalvontatiimi tekee työtä luodakseen turvallisen ja yhdenvertaisen opiskeluympäristön jokaiselle jäsenelle. 

Edunvalvontatiimi tekee näkyväksi edunvalvontatyötä järjestämällä ainakin yhden sosiaalipoliittisen sekä koulutuspoliittisen tapahtuman, hyvinvointikyselyn ja toteuttamalla yhdessä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa edustajistovaalikampanjaa. 

Talous ja varainkeruu 

OKA ry:n talouden tulee jatkossakin olla vakaa, sillä hyvä taloudellinen tilanne on pohja jatkuvalle ja jäsenistön etua tavoittelevalle toiminnalle. Taloustilannetta seurataan kuukausittain OKA ry:n hallituksen kokouksissa, jotta toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Taloustiimi ja puheenjohtajisto seuraavat aktiivisesti talousarviota ja sen toteutumista. 

OKA ry:n pääasiallisia varainkeruutapoja ovat jäsenmaksut, tuotemyynti, Wappumättörundi sekä tiedekunnalta että ylioppilaskunnalta saatavat avustukset. Näiden lisäksi OKA ry voi rahoittaa toimintaansa esimerkiksi järjestämällä VAKAVA-valmennuskurssin tai muilla hallituksen hyväksi kokemilla uusilla toimintamuodoilla. Taloustiimi kehittää yritysyhteistyötä yhdessä hallituksen kanssa. 

Kansainvälisyys 

OKA ry ottaa entistä kattavammin huomioon kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat sekä parantaa jäsenistönsä mahdollisuuksia ja tietämystä kansainvälisestä toiminnasta osana yliopistoopintoja Suomessa ja muualla. Ainejärjestön kansainvälisyysvastaava tekee yhteistyötä muiden tiedekunnan alaisten järjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa ja ylläpitää sekä kehittää kansainvälistä tuutorointia tiedekunnassa ja yliopistolla. 

Tärkeimpänä tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansainvälisyyttä entisestään OKA ry:n toiminnassa. Tämä näkyy esimerkiksi englanninkielisten tapahtumien järjestämisessä tarkoituksena luoda mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Kaikki ainejärjestön tapahtumat ovat avoimia kansainvälisille opiskelijoille ja myös viestintää kohdennetaan englanniksi tiedekuntamme vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. 

Viestintä 

OKA ry ylläpitää aktiivista yhteydenpitoa useisiin eri suuntiin. Jäsenistölle pääasiallinen viestintäkanava on sähköpostilista sekä nettisivut, joita pyritään edelleen kehittämään ja keskittämään informaatiotulvan välttämiseksi. Lisäksi toissijaisina viestintäkanavina toimivat Facebookin “OKAn keskustelufoorumi”-ryhmä, OKA ry:n Facebook-sivu sekä OKA ry:n Instagram-tili. Viestintää tehdään tarpeiden tullen myös englanniksi esimerkiksi tapahtumien osalta. 

Viestintätiimi luo viestintäsuunnitelman, jonka mukaisesti viestintä on aktiivista, jäsenneltyä, yhdenmukaista ja organisoitua. Netti- sekä jäsensivuja kehitetään ja ylläpidetään aktiivisesti. Otetaan käyttöön sektoreiden sähköpostiosoitteet xx@okary.fi, joiden kautta viestintää hallinnoidaan. OKA ry:n pikaviestintä siirtyy WhatsAppista kokonaan Telegrammiin. 

Tapahtumat 

Tapahtumatarjonta pidetään monipuolisena sitä kehittäen. Jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa tervetulleeksi OKA ry:n tapahtumiin. Jäsenistöä myös osallistetaan tapahtumien ideoimisen, suunnittelun ja järjestämisen osalta mahdollisimman paljon. OKA ry toimii ensisijaisesti jäsenilleen, joten jäsenten osallistuminen tapahtumiin tulee olla mahdollisimman edullista ja helppoa. Tapahtumatiimi kerää palautetta ja dokumentoi kattavasti tapahtumista toiminnan kehittämiseksi. 

Jatketaan tapahtumien organisointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nettisivuilla olevaa tapahtumakalenteria ylläpidetään aktiivisesti. OKA ry:n järjestämät tapahtumat ovat yhdenvertaisia, helposti saavutettavia ja häirinnästä vapaita.