Toimintasuunnitelma


OKA ry:n toimintasuunnitelma 2024

Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat OKA ry 
Åkerlundinkatu 5 / Virta, 33014 Tampereen yliopisto 
hallitus(at)okary.fi 
okary.fi 


Yleistä 

OKA ry on yhtä kuin jäsenensä, joita varten toimintaa luodaan ja ylläpidetään. Hallituksen toiminnan organisoinnissa jatketaan sektoripohjaisen mallin kehittämistä ja jo toimivien mallien ylläpitämistä. Okalaisia kannustetaan monipuolisin keinoin osallistumaan ainejärjestömme toimintaan ja päätöksentekoon esimerkiksi toimikuntien sekä kyselyiden muodossa. Hallitus pidetään helposti lähestyttävänä toimijana ja sen toiminta läpinäkyvänä. OKA ry tekee aktiivista yhteistyötä tiedekunnan, kasvatustieteellisen tiedekunnan EDU:n ainejärjestöjen, Seminaarin Kipinä ry:n, hallinnon opiskelijaedustajien, Tampereen ylioppilaskunnan TREYn sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n kanssa. Tulevaisuudessa yhteistyötä myös Suomen Luokanopettajat ry:n kanssa tullaan vahvistamaan.

OKA ry:n toimintaa ohjaavat OKA ry:n viralliset asiakirjat. Tällaisia ovat strategia ja arvot, yhdenvertaisuussuunnitelma, ympäristöohjelma ja viestintästrategia. OKA ry:n hallitus tarkastelee vuonna 2024 OKA ry:n asiakirjoja, kouluttaa toimijoitaan niiden sisällöistä, arvioi niiden päivitystarpeita sekä toimeenpanee luotujen asiakirjojen jalkauttamisen. OKA ry:n hallitus 2024 tarkastelee toimikuntakulttuuriaan ja kehittää sitä edelleen. Toimihenkilömallia kehitetään yhä toimivammaksi esimerkiksi virallisten jäsenten johtajakoulutuksilla ja tiimien ryhmäyttämisellä.

OKA ry:n hallitus suunnittelee ja toteuttaa varainkeruuta ja yritysyhteistyötä 105-vuosijuhlia varten. Vuonna 2024 tehostetaan varainkeruuta myös sijoitustoiminnan turvaamiseksi. OKA ry:n hallitus muodostaa vuonna 2024 strategiatoimikunnan, joka päivittää OKA ry:n strategiaa, joka nykyisellään on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.


Talous, varainkeruu ja yritysyhteistyö

OKA ry:n talouden tulee olla myös kaudella 2024 vakaa, sillä hyvä taloudellinen tilanne on pohja jatkuvalle ja okalaisten etua ajavalle toiminnalle. OKA ry:n tulee jatkaa maltillista säästämistä tulevia 105-vuotisjuhlia varten sekä huomioida sijoitustoiminta talouden suunnittelussa. Taloustilannetta seurataan OKA ry:n hallituksen kokouksissa läpinäkyvyyden takaamiseksi. Taloussektori ja puheenjohtajisto seuraavat aktiivisesti talousarviota ja sen toteutumista.

Hallitustoimijat perehdytetään OKA ry:n talousarvioon ja budjetointiin. Vuoden alussa jokainen hallitussektori luo itselleen talousarvion pohjalta budjetin, jota sektori itse seuraa kautensa ajan. Talousvastaava tarkastaa sektorikohtaiset budjetit tasaisin väliajoin.

OKA ry:n ensisijaisia varainkeruutapoja ovat jäsenmaksut, tuotemyynti sekä lisäksi tiedekunnalta ja ylioppilaskunnalta saatavat avustukset. Hallituksen tulee seurata taloustiimin johdolla aktiivisesti myyntitavaroiden saldoa ja myyntimääriä. Taloustiimin tulee pohtia postimyynnin kehittämistä sujuvammaksi.

OKA ry:n yritysyhteistyön vakiinnuttamista jatketaan nimittämällä yritysyhteistyövastaava tai - toimihenkilö, joka toimii osana taloustiimiä. Hänen tehtävänään on ylläpitää jo luotuja suhteita sekä mahdollisuuksien mukaan pohtia myös uusia yritysyhteistyökumppaneita OKA ry:n toiminnan tukemiseksi ja monipuolistamiseksi. Yritysyhteistyötä kehitetään koko hallituksen kanssa säännöllisin väliajoin kauden aikana.


Edunvalvonta 

OKA ry on aktiivinen koulutus- ja sosiaalipoliittinen toimija, joka valvoo kaikkien Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden etua ja hyvinvointia yhteistyössä jo aiemmin mainittujen sidosryhmien kanssa. Edunvalvontasektorin tavoitteena on luoda toiminnallaan turvallinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö kaikille okalaisille. 

Edunvalvontasektori tekee edunvalvontatyötä näkyväksi järjestämällä ainakin yhden sosiaalipoliittisen sekä yhden koulutuspoliittisen tapahtuman hallituskauden aikana. Vuoden aikana toteutetaan yhdenvertaisuus- ja esteettömyyskysely sekä opintokysely. Yhteistyössä EDUn sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa toteutetaan hyvinvointikysely kaikille edulaisille. Kyselyjen tulokset esitellään jäsenistölle sekä tiedekunnalle.

OKA ry:n alumneihin ollaan yhteydessä ja tämä varmistetaan valitsemalla hallitukseen alumnitoimihenkilö. Siirtymävaihetta työelämään helpotetaan lisäämällä opiskelijoiden ja alumnien kommunikaatiota ja yhteistyötä. Alumnitoimihenkilö toteuttaa vuoden aikana alumnikyselyn ja alumneille tulee järjestää ainakin yksi avoin tapahtuma.

Edunvalvontasektori on jäsenille helposti tavoitettavissa sekä tekee aktiivisesti töitä edunvalvonnan näkyvyyden edistämiseksi, jotta jäsenillä on matala kynnys ottaa yhteyttä tarvittaessa. OKA ry:n hallitustoimijat perehdytetään yhdenvertaisuussuunnitelmaan heti vuoden alussa, ja tuutorit heidän tullessa valituksi. Perehdyttämisestä vastaa yhdenvertaisuusvastaava yhdessä koko edunvalvontasektorin kanssa. Yhdenvertaisuusvastaava nimetään hallituksesta, yleensä edunvalvonnan sektorilta, OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Edunvalvontasektori vastaa hallituksen ja tuutoreiden perehdyttämisestä turvahenkilöohjeistukseen sekä esteettömyys-checklistin käyttöön.

OKA ry:n hallitus ottaa aktiivisesti osaa yliopiston tilakeskusteluihin ja kartoittaa ainejärjestötilan saamisen mahdollisuuksista.


Viestintä 

OKA ry:n hallitus ylläpitää aktiivista, yhdenmukaista ja organisoitua viestintää eri kanavien kautta. Viestintä on yhdenvertaista, saavutettavaa ja syrjinnästä vapaata. Viestintä pohjautuu viestintästrategiaan, jota viestintäsektori tarvittaessa päivittää.

Viestintäsektori kokoaa viikkokirjeen, ylläpitää ja kehittää OKA ry:n virallisia nettisivuja ja OKA ry:n muita viestintäkanavia sekä koordinoi hallituskuvia, hallitusjulistetta, valokuvapankkia, sekä hallitus- ja sektoriesittelyitä.

Viikkokirje lähetetään sekä jäsenien sähköposteihin että OKA ry:n tiedotuskanavalle Telegramissa. Viestintäsektori järjestää mahdollisimman pian keväällä hallituskuvien oton ja tekee hallitusjulisteen. Hallitusjuliste viedään ainakin hallitushuoneeseen,
Edulaan ja Virran aulan ilmoitustaululle. Viestintäsektori huolehtii samalla myös tapahtumien kuvaamisen koordinoinnista sekä valokuvapankin kehittämistyöstä ja ylläpitämisestä. Viestintä organisoi hallitusesittelyt keväällä sekä sektoriesittelyt syksyllä.

Viestintävastaava toimii myös SOOL-vastaavana. SOOL-vastaava toimii yhdyshenkilönä SOOL ry:n ja OKA ry:n välillä.


Tuutorointi 

Tuutoritoiminnalla mahdollistetaan uusien luokanopettajaopiskelijoiden kiinnittyminen yliopistoon ja OKA ry:n toimintaan. Tuutorivastaavilla on ensisijainen vastuu tuutoritoiminnan organisoinnista ja laadusta.

Tuutorivastaavat valitsevat yhdenvertaisesti uudet kandi- ja maisterivaiheen tuutorit anonyymillä kyselylomakkeella. Tuutorivastaavat järjestävät uusille tuutoreille koulutusta myös yhteistyössä hallituksen muiden sektorien sekä ainejärjestön ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Koulutukset antavat tuutoreille valmiudet ryhmänohjaukseen, uusien opiskelijoiden tasavertaiseen kohtaamiseen, OKA ry:n kulttuurin ja arvojen ylläpitämiseen sekä tapahtumien järjestämiseen ja budjetointiin.
Tuutorivastaavat huolehtivat tuutorien ryhmäyttämisestä sekä vaikuttavat omalla toiminnallaan kannustavasti tuutorien sitoutuneisuuteen ja motivaatioon. Tuutorivastaavat toimivat yhteistyössä TREYn ja Kasvon muiden tuutorivastaavien sekä tiedekunnan kanssa.

OKA ry ylläpitää hyväksi koettuja tapahtumia ja toimintamalleja. Tuutoritoimintaa kehitetään palautteen perusteella ja yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Kaudella 2024 pidetään vähintään yksi tuutorointitapahtuma maisterifukseille. Toimintaa kehitetään yhä saavutettavammaksi ja avoimemmaksi, jotta se palvelisi jokaista uutta opiskelijaa.


Tapahtumat

OKA ry järjestää monipuolista ja helposti lähestyttävää vapaa-ajan toimintaa okalaisille. Jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi osallistuessaan OKA ry:n tapahtumiin. Tämä varmistetaan järjestämällä monipuolisia tapahtumia, nimeämällä jokaiseen tapahtumaan turvahenkilön sekä lisäämällä tapahtumakuvauksiin
esteettömyys-checklistin. Tapahtumatiimi huomioi myös jäsenistön toiveita esimerkiksi teettämällä kauden alussa tapahtumakyselyn.

Päävastuussa OKA ry:n tapahtumista on tapahtumatiimi, joka yhdessä ideoi ja järjestää erilaisia tapahtumia. Tarvittaessa erilaisten isompien tapahtumien, kuten wapun järjestämiseen voidaan myös koota toimikunta. Tapahtumatiimi suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia myös yhteistyössä EDUn ainejärjestöjen sekä muiden ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa kampusrajat ylittäen. Tämä mahdollistaa poikkitieteellistä toimintaa ja
verkostoitumista okalaisille.

Tapahtumatiimi luo vuoden alussa tapahtumien vuosikellon, jota päivitetään pitkin vuotta. Lisäksi tapahtumatiimi huolehtii siitä, että kaikki OKA ry:n tapahtumat löytyvät EDUn yhteisestä vuosikellosta sekä informoi ja huomioi sidosryhmät, kuten Kipinän, päivämäärien suunnittelussa. 

Tapahtumatiimi varmistaa toiminnan jatkuvuuden kokoamalla jokaisesta tapahtumasta tapahtumaraportin, josta käy ilmi ainakin tapahtuman yleinen kuvaus, budjetti ja kehitysideat. Tapahtumatiimin tulee kerätä vähintään suurimmista ja uusista tapahtumistaan palautetta, jonka perusteella toimintaa voidaan kehittää.

Hallitukseen 2024 valitaan vuosijuhlatoimihenkilö, joka on vastuussa vain
vuosijuhlatoimikunnan kokoamisesta ja sen vastaavana toimimisesta. Toimihenkilö toimii myös linkkinä toimikunnan ja OKA ry:n hallituksen välillä. Vuosijuhlatoimikunta kantaa vastuun vuosijuhlien suunnittelusta ja järjestämisestä.


Kansainvälisyys

OKA ry pitää okalaisia ajan tasalla kansainvälisyyteen liittyvistä asioista viestimällä yliopisto-opinnoissa ilmenevistä kansainvälistymisen mahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. Kansainvälisyyssektori tekee yhteistyötä erityisesti viestintä- ja tapahtumatiimien kanssa.

Kansainvälisyysvastaava hakee yliopiston myöntämää kansainvälisyystukea. Tukea käytetään tapahtumiin, jotka edistävät okalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistä toimintaa ja tutustumista.

OKA ry jatkaa tiivistä yhteistyötään EDU:n järjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa erityisesti kansainvälisessä tuutoroinnissa, mutta myös okalaisille suunnatuissa kansainvälistymistä tukevissa tapahtumissa. EDUn kansainvälinen jaosto järjestäytyy
vuoden alussa. Kansainvälisille opiskelijoille suunnattua englanninkielistä viikkokirjettä ylläpidetään aktiivisesti EDUn kansainvälisen jaoston toimesta. OKA ry:n kansainvälisyyssektori ylläpitää ja kehittää yhdessä EDUn kansainvälisen jaoston kanssa kansainvälistä viestintää ja toimintaa, esimerkiksi Instagramissa. OKA ry järjestää myös kansainvälisille opiskelijoille ja tuutoreille avoimia tapahtumia, joista OKAn kansainvälisyyssektori ottaa vastuuta yhdessä tapahtumasektorin ja koko EDUn kansainvälisen jaoston kanssa.

Hallitukseen 2024 nimetään kansainvälisyyden toimihenkilö.


Kestävä kehitys

OKA ry:n kaikkea toimintaa ohjaa ympäristön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen ylläpitäminen ja edistäminen. Hallitukseen nimetään kestävän kehityksen vastaava, joka tarkastelee ainejärjestömme toimintaa kestävästä näkökulmasta kaikilla sektoreilla. Kestävän kehityksen sektori huolehtii, että ympäristöohjelmaa noudatetaan koko OKA ry:n järjestötoiminnan laajuudella. Sektori kouluttaa hallitusta ympäristöohjelman sisällöstä heti keväällä 2024 ja tarvittaessa uudestaan syksyllä 2024.

Ympäristötietoista ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa toimintaa kehitetään yhteistyössä koko OKA ry:n hallituksen kuin myös yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa. OKA ry:ssä tarkastellaan kriittisesti kulutus-, kierrätys-, ruoka- ja tilavalintoja, sekä toimitaan mahdollisuuksien mukaan kestävästi.

Kestävän kehityksen sektori kannustaa yhdessä koko OKA ry:n hallituksen kanssa jäsenistöä kestävämpiin valintoihin erilaisilla kampanjoilla, tapahtumilla sekä luomalla mahdollisuuksia toimia kestävästi OKA ry:n järjestämissä tapahtumissa.

OKA ry järjestää vähintään yhden kestävän kehityksen tapahtuman, joko yksin tai yhteistyössä esimerkiksi muiden EDU:n ainejärjestöjen kanssa.

Kaudella 2024 kiinnitetään erityistä huomiota kestävän kehityksen sektorin toiminnan kehittämiseen ja näkyväksi tuomiseen, sekä luodaan EDU:n muiden kestävän kehityksen vastaavien kanssa yhteinen ympäristösuunnitelma.