Toimintasuunnitelma


OKA ry:n toimintasuunnitelma 2023

Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat OKA ry 
Åkerlundinkatu 5 / Virta, 33014 Tampereen yliopisto 
hallitus(at)okary.fi 
okary.fi 


Yleistä 

OKA ry on yhtä kuin jäsenensä, joita varten toimintaa luodaan ja ylläpidetään. Hallituksen toiminnan organisoinnissa jatketaan sektoripohjaisen mallin kehittämistä ja jo toimivien mallien ylläpitämistä. Okalaisia kannustetaan monipuolisin keinoin osallistumaan ainejärjestömme toimintaan ja päätöksentekoon esimerkiksi toimikuntien sekä kyselyiden muodossa. Hallitus pidetään helposti lähestyttävänä toimijana ja sen toiminta on läpinäkyvää. OKA ry tekee aktiivista yhteistyötä tiedekunnan, kasvatustieteellisen tiedekunnan
ainejärjestöjen [EDU], hallinnon opiskelijaedustajien, Tampereen ylioppilaskunnan TREYn sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n kanssa. Tulevaisuudessa yhteistyötä myös Suomen Luokanopettajat ry:n kanssa tullaan vahvistamaan. OKA ry:n toimintaa ohjaavat OKA ry:n viralliset asiakirjat. Tällaisia ovat strategia ja arvot,
yhdenvertaisuussuunnitelma, ympäristöohjelma ja viestintästrategia. OKA ry:n hallitus tarkastelee vuonna 2023 OKA ry:n asiakirjoja, kouluttaa toimijoitaan niiden sisällöistä, arvioi niiden päivitystarpeita sekä toimeenpanee luotujen asiakirjojen jalkauttamisen. Vuonna 2023
keskitytään erityisesti vuonna 2022 käyttöön otettuihin esteettömyys-checklistiin ja rahankulkua selkeyttävään budjettipohjaan.
OKA ry:n hallitus 2023 tarkastelee toimikuntakulttuuriaan ja kehittää sitä edelleen. Toimihenkilömallia kehitetään yhä toimivammaksi esimerkiksi virallisten jäsenten johtajakoulutuksilla ja tiimien ryhmäyttämisellä. OKA ry:n hallitus alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan varainkeruuta ja yritysyhteistyötä vuoden 2024 vuosijuhlia varten. Vuonna
2023 tehostetaan varainkeruuta myös alkavan sijoitustoiminnan turvaamiseksi.


Talous, varainkeruu ja yritysyhteistyö

OKA ry:n talouden tulee olla myös kaudella 2023 vakaa, sillä hyvä taloudellinen tilanne on pohja jatkuvalle ja okalaisten etua ajavalle toiminnalle. OKA ry:n tulee aloittaa maltillinen säästäminen tulevia 105-vuotisjuhlia varten sekä huomioida sijoitustoiminnan alkaminen
talouden suunnittelussa. Taloustilannetta seurataan OKA ry:n hallituksen kokouksissa läpinäkyvyyden takaamiseksi. Taloussektori ja puheenjohtajisto seuraavat aktiivisest talousarviota ja sen toteutumista. Hallitustoimijat perehdytetään OKA ry:n talousarvioon ja
budjetointiin. Vuoden alussa jokainen hallitussektori luo itselleen talousarvion pohjalta budjetin, jota sektori itse seuraa kautensa ajan. Talousvastaava tarkastaa sektorikohtaiset budjetit tasaisin väliajoin.
OKA ry:n ensisijaisia varainkeruutapoja ovat jäsenmaksut, tuotemyynti sekä tiedekunnalta ja ylioppilaskunnalta saatavat avustukset. Hallituksen tulee luoda aiempaa toimivampi ratkaisu tuotteiden inventoimiseen ja myyntimäärien seuraamiseen. Taloustiimi pohtii tuotemyynnin
tehostamisen tapoja. OKA ry:n yritysyhteistyön vakiinnuttamista jatketaan nimittämällä yritysvastaava tai -toimihenkilö, joka toimii osana taloustiimiä. Hänen tehtävänään on ylläpitää jo luotuja suhteita sekä mahdollisuuksien mukaan pohtia myös uusia yritysyhteistyökumppaneita OKA ry:n toiminnan tukemiseksi ja monipuolistamiseksi. Yritysyhteistyötä kehitetään koko hallituksen kanssa säännöllisin väliajoin kauden aikana. OKA ry aloittaa sijoitustoiminnan vuoden 2022 sijoitustoimikunnan muodostamien ohjeiden mukaisesti sekä budjetoi tätä varten rahaa.


Edunvalvonta 

OKA ry on aktiivinen koulutus- ja sosiaalipoliittinen toimija, joka valvoo kaikkien Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden etua ja hyvinvointia yhteistyössä jo aiemmin mainittujen sidosryhmien kanssa. Edunvalvontasektorin tavoitteena on luoda toiminnallaan turvallinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö kaikille okalaisille. Edunvalvontasektori tekee edunvalvontatyötä näkyväksi järjestämällä ainakin yhden sosiaalipoliittisen sekä yhden koulutuspoliittisen tapahtuman hallituskauden aikana. Vuoden aikana toteutetaan yhdenvertaisuus- ja esteettömyyskysely sekä opintokysely. Yhteistyössä
EDUn sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa toteutetaan hyvinvointikysely kaikille edulaisille. Kyselyjen tulokset esitellään jäsenistölle sekä tiedekunnalle. OKA ry:n alumneihin ollaan aktiivisesti yhteydessä ja tämä varmistetaan nimeämällä alumnitoimihenkilö. Siirtymävaihetta työelämään helpotetaan lisäämällä opiskelijoiden ja alumnien
kommunikaatiota ja yhteistyötä. Edunvalvontasektori on tavoitettavissa sekä tekee aktiivisesti töitä edunvalvonnan näkyvyyden edistämiseksi, jotta jäsenillä on matala kynnys ottaa yhteyttä tarvittaessa. OKA ry:n hallitustoimijat perehdytetään yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Perehdyttämisestä vastaa yhdenvertaisuusvastaava yhdessä koko edunvalvontasektorin kanssa. Yhdenvertaisuusvastaava nimetään hallituksesta, yleensä edunvalvonnan sektorilta, OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Edunvalvontasektori vastaa hallituksen perehdyttämisestä turvahenkilöohjeistukseen sekä
esteettömyys-checklistin käyttöön.


Viestintä 

OKA ry ylläpitää aktiivista, yhdenmukaista ja organisoitua viestintää eri kanavien kautta. Viestintä on yhdenvertaista, saavutettavaa ja syrjinnästä vapaata. Viestintä pohjautuu viestintästrategiaan, jota viestintäsektori tarvittaessa päivittää. Viestintäsektori kokoaa viikkokirjeen, ylläpitää ja kehittää OKA ry:n virallisia nettisivuja sekä koordinoi hallituskuvia, hallitusjulistetta, valokuvapankkia sekä hallitus- ja sektoriesittelyitä.
Viikkokirje lähetetään sekä jäsenien sähköposteihin että OKA ry:n tiedotuskanavalle Telegramissa. Viestintäsektori järjestää mahdollisimman pian keväällä hallituskuvien oton ja tekee hallitusjulisteen. Hallitusjuliste viedään ainakin hallitushuoneeseen, Edulaan ja Virran aulan ilmoitustaululle. Viestintäsektori huolehtii samalla myös tapahtumien kuvaamisen koordinoinnista sekä valokuvapankin kehittämistyöstä ja ylläpitämisestä. Viestintä organisoi
hallitusesittelyt keväällä sekä sektoriesittelyt syksyllä.
Viestintävastaava toimii myös SOOL-vastaavana. SOOL-vastaava toimii yhdyshenkilönä SOOL ry:n ja OKA ry:n välillä.


Vapaa-aika 

OKA ry järjestää monipuolista ja helposti lähestyttävää vapaa-ajan toimintaa okalaisille. Jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi osallistuessaan OKA ry:n tapahtumiin. Tämä varmistetaan järjestämällä monipuolisia tapahtumia, nimeämällä jokaiseen tapahtumaan vähintään yksi turvahenkilö sekä lisäämällä tapahtumakuvauksiin esteettömyys-checklist. Vapaa-aikatiimi huomioi jäsenistön tapahtumatoiveita esimerkiksi teettämällä kauden alussa kyselyn. Päävastuussa OKA ry:n vapaa-ajan toiminnasta on vapaa-aikatiimi, joka yhdessä ideoi ja järjestää erilaisia tapahtumia. Tarvittaessa tapahtumien, kuten vapun tai vuosijuhlien, järjestämiseen voidaan myös koota toimikunta, josta yksi vapaa-aikatiimin toimija on vastuussa. Vapaa-aikatiimi suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia myös yhteistyössä EDUn
ainejärjestöjen sekä muiden ainejärjestöjen kanssa kampusrajat ylittäen, joka mahdollistaa poikkitieteellistä toimintaa okalaisille. Vapaa-aikatiimi luo vuoden alussa tapahtumien vuosikellon, jota päivitetään pitkin vuotta.
Lisäksi vapaa-aikatiimi huolehtii siitä, että kaikki OKA ry:n tapahtumat löytyvät Kasvon yhteisestä vuosikellosta sekä informoi ja huomioi sidosryhmiä, kuten Kipinää, päivämäärien suunnittelussa.
Vapaa-aikatiimi varmistaa toiminnan jatkuvuuden kokoamalla jokaisesta tapahtumasta tapahtumaraportin, josta käy ilmi ainakin tapahtuman yleinen kuvaus, budjetti ja kehitysideat. Vapaa-aikatiimin tulee kerätä vähintään suurimmista ja uusista tapahtumistaan
palautetta, jonka perusteella toimintaa voidaan kehittää.


Tuutorointi 

Tuutoritoiminnalla mahdollistetaan uusien luokanopettajaopiskelijoiden kiinnittyminen yliopistoon ja OKA ry:seen. Tuutorivastaavilla on ensisijainen vastuu tuutoritoiminnan organisoinnista ja laadusta.
Tuutorivastaavat valitsevat yhdenvertaisesti uudet kandi- ja maisterivaiheen tuutorit ja järjestävät heille koulutusta yhteistyössä hallituksen muiden sektorien sekä ainejärjestön ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Koulutukset antavat tuutoreille valmiudet
ryhmänohjaukseen, uusien opiskelijoiden tasavertaiseen kohtaamiseen, OKA ry:n kulttuurin ylläpitämiseen sekä tapahtumien järjestämiseen ja budjetointiin. Tuutorivastaavat huolehtivat tuutorien ryhmäyttämisestä sekä vaikuttavat omalla toiminnallaan kannustavasti tuutorien sitoutuneisuuteen ja motivaatioon.

OKA ry pitää yllä hyväksi koettuja tapahtumia ja toimintamalleja. Tuutoritoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja palautteen perusteella. Kaudella 2023 pidetään vähintään yksi tuutorointitapahtuma maisterifukseille. Toimintaa kehitetään yhä
saavutettavammaksi ja avoimemmaksi, jotta se palvelisi jokaista uutta opiskelijaa.


Kestävä kehitys 

OKA ry:n kaikkea toimintaa ohjaa ympäristön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen ylläpitäminen ja edistäminen. Hallitukseen nimetään kestävän kehityksen vastaava, joka tarkastelee ainejärjestömme toimintaa kestävästä näkökulmasta kaikilla sektoreilla. Kestävän
kehityksen sektori pitää huolen, että ympäristöohjelmaa noudatetaan koko OKA ry:n järjestötoiminnan laajuudella. Sektori kouluttaa hallitusta ympäristöohjelman sisällöstä heti keväällä 2023 ja uudestaan syksyllä 2023. Ympäristötietoista ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa toimintaa kehitetään yhteistyössä koko OKA ry:n hallituksen kuin myös yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa. OKA ry:ssä tarkastellaan kriittisesti kulutus-, kierrätys-, ruoka- ja tilavalintoja sekä toimitaan
kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Kestävän kehityksen sektori kannustaa yhdessä koko OKA ry:n hallituksen kanssa jäsenistöä
kestävämpiin valintoihin erilaisilla kampanjoilla, tapahtumilla sekä luomalla mahdollisuuksia toimia kestävästi OKA ry:n järjestämissä tapahtumissa. OKA ry järjestää vähintään yhden kestävän kehityksen tapahtuman. Hallitukseen 2023 nimetään kestävän kehityksen toimihenkilö. Kaudella 2023 kiinnitetään erityistä huomiota kestävän kehityksen sektorin toiminnan kehittämiseen ja näkyväksi
tuomiseen.


Kansainvälisyys 

OKA ry pitää okalaisia ajan tasalla viestimällä yliopisto-opinnoissa ilmenevistä kansainvälistymisen mahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. OKA ry jatkaa tiivistä yhteistyötään tiedekunnan alaisten järjestöjen ITU ry:n, Mentor ry:n, Tamaus ry:n ja Kasvo
ry:n kansainvälisyysvastaavien kanssa erityisesti kansainvälisessä tuutoroinnissa, mutta myös okalaisille suunnatuissa kansainvälistymistä tukevissa tapahtumissa. EDUn kansainvälinen
jaosto järjestäytyy vuoden alussa. Kansainvälisille opiskelijoille suunnattua englanninkielistä viikkokirjettä ylläpidetään
aktiivisesti EDUn kansainvälisen jaoston toimesta. OKA ry:n kansainvälisyyssektori ylläpitää ja kehittää yhdessä EDUn kansainvälisen jaoston kanssa kansainvälistä viestintää ja toimintaa. Kansainvälisille opiskelijoille ja tuutoreille järjestetään myös omia tapahtumia, joista OKAn kansainvälisyyssektori ottaa vastuuta yhdessä koko EDUn kansainvälisen jaoston kanssa. International Cafe järjestetään Virta-rakennuksessa keväisin sekä syksyisin kansainvälisen tuutorihaun aikaan. Kahvilaan kutsutaan tuutorointihaun mainostuksen lisäksi puhujia
EDUsta ja mahdollisesti sen ulkopuolelta liittyen okalaisten kansainvälistymiseen. Hallitukseen 2023 nimetään kansainvälisyyden toimihenkilö.