Toimintasuunnitelma


OKA ry:n toimintasuunnitelma 2021 

Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat OKA ry 
Åkerlundinkatu 5 / Virta, 33014 Tampereen yliopisto 
hallitus(at)okary.fi 
okary.fi 


Yleistä 

OKA ry on yhtä kuin jäsenensä, joita varten toimintaa luodaan ja ylläpidetään. Hallituksen toiminnan organisoinnissa jatketaan vuonna 2020 aloitettua tiimipohjaisen mallin kehittämistä. Jäsenistöä kannustetaan monipuolisin keinoin osallistumaan ainejärjestömme toimintaan ja päätöksentekoon. Hallitus pidetään helposti lähestyttävänä toimijana ja sen toiminta on läpinäkyvää. 


Talous ja varainkeruu 

OKA ry:n talouden tulee olla myös kaudella 2021 vakaa, sillä hyvä taloudellinen tilanne on pohja jatkuvalle ja jäsenistön etua ajavalle toiminnalle. Taloustilannetta seurataan OKA ry:n hallituksen kokouksissa läpinäkyvyyden takaamiseksi. Taloustiimi ja puheenjohtajisto seuraavat aktiivisesti talousarviota ja sen toteutumista. 

OKA ry:n ensisijaisia varainkeruutapoja ovat jäsenmaksut, tuotemyynti sekä tiedekunnalta ja ylioppilaskunnalta saatavat avustukset. Koronavirustilanteen salliessa OKA ry osallistuu yhdessä muiden EDUn ainejärjestöjen kanssa Wappumättörundin järjestämiseen. VAKAVA-valmennuksen järjestämistä arvioidaan ajankohtaisen pääsykoetilanteen perusteella. Taloustiimi kehittää OKA ry:n yritysyhteistyötä yhdessä koko hallituksen kanssa esimerkiksi nimittämällä yritysyhteistyötoimihenkilön tai -vastaavan, joka järjestää vuoden aikana vähintään yhden yritysyhteistyötapahtuman.


Viestintä 

OKA ry ylläpitää aktiivista, jäsenneltyä, yhdenmukaista ja organisoitua viestintää eri kanavien kautta. Viestintä on yhdenvertaista, saavutettavaa ja syrjinnästä vapaata. Viestintäkanavien tulee myös olla kaikille jäsenille avoimia ja helposti lähestyttäviä. Viestintä pohjautuu viestintästrategiaan, jota viestintätiimi tarvittaessa päivittää. 

OKA ry:n viralliset viestintäkanavat ovat sähköpostilista ja nettisivut, joita kehitetään jatkuvasti. Epävirallisina viestintäkanavina toimivat Facebook-sivu ja Instagram-tili. Facebook-ryhmä OKAn keskustelufoorumi sekä Telegramin OKAchat ovat koko jäsenistölle tarkoitettuja keskustelualustoja. Hallitus tekee linjauksen jäsensivujen tarkoituksesta ja käytöstä sekä kehittää jäsensivuja linjauksen mukaisesti.


Vapaa-aika 

OKA ry järjestää vapaa-aikatoimintaa monipuolisesti ja jäsenistöä osallistaen. Jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa tervetulleeksi OKA ry:n tapahtumiin. Saavutettavuutta edistetään kiinnittämällä huomiota tapahtumien edullisuuteen ja monipuolisuuteen. Jokaiseen tapahtumaan nimetään turvahenkilö. 

Vapaa-aikatiimi on päävastuussa OKA ry:n vapaa-ajantoiminnan koordinoinnista. Tiimi ideoi uudenlaisia poikkeusoloihin soveltuvia tapahtumia. Koko hallitus osallistuu aktiivisesti tapahtumien toteutukseen esimerkiksi toimimalla vapaaehtoisina tapahtumien aikana.  Telegramiin perustetaan ryhmä OKA ry:n tapahtumatoimijoille, joka koostuu vapaaaikatiimistä ja OKA ry:n jäsenille tapahtumia järjestävistä kerhoista ja tahoista. Tätä ryhmää ja sen toimintaa ohjaa vuosikello, jonka ylläpitäminen on vapaa-aikatiimin vastuulla.

Vapaa-aikatiimi kerää vähintäänkin isoimmista tapahtumista palautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti. Jokaisesta tapahtumasta dokumentoidaan ainakin budjetti ja 
vastuuhenkilö läpinäkyvyyden takaamiseksi.


Tuutorointi 

Tuutoritoiminnalla mahdollistetaan uusien opiskelijoiden kiinnittyminen yliopistoon ja OKA ry:hyn. Tuutorivastaavilla on ensisijainen vastuu tuutoritoiminnan organisoinnista ja laadusta. 

Tuutorivastaavat valitsevat yhdenvertaisesti uudet fuksi- ja maisterituutorit sekä järjestävät heille koulutusta sekä omin voimin että yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa. Koulutusten tulee antaa tuutoreille valmiudet ryhmänohjaukseen, uusien opiskelijoiden 
kohtaamiseen sekä okalaisen kulttuurin ylläpitämiseen. Tuutorivastaavat huolehtivat tuutoreiden ryhmäyttämisestä sekä vaikuttavat toiminnallaan kannustavasti tuutoreiden sitoutuneisuuteen ja motivaatioon. 

Pidetään kiinni hyväksi koetuista tapahtumista ja toimintamalleista. Kehitetään toimintaa yhä saavutettavammaksi ja avoimemmaksi, jotta se palvelisi jokaista uutta opiskelijaa. 


Ympäristö ja kestävä kehitys 

OKA ry:n kaikkea toimintaa ohjaa ympäristön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen ylläpitäminen ja edistäminen. Hallitukseen nimetään kestävän kehityksen vastaava, joka tarkastelee ainejärjestömme toimintaa ekologisesta näkökulmasta kaikilla sektoreilla. Kestävän kehityksen sektori ylläpitää ympäristösuunnitelmaa ja kertaa sen hallitukselle 
keväällä ja syksyllä. 

Kehitetään ympäristötietoista toimintaa yhteistyössä koko hallituksen sekä yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa. Tarkastellaan kriittisesti kulutus-, kierrätys-, ruoka- ja tilavalintoja sekä toimitaan kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Haastetaan jäsenistöä kestävämpiin 
valintoihin erilaisilla kampanjoilla sekä luomalla mahdollisuuksia toimia kestävästi OKA ry:n järjestämissä tapahtumissa. 


Kansainvälisyys 

OKA ry pitää jäsenistöään ajan tasalla viestimällä yliopisto-opinnoissa ilmenevistä kansainvälistymismahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. OKA ry jatkaa tiivistä yhteistyötään tiedekunnan alaisten järjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa kansainvälisen toiminnan ja tuutoroinnin saralla.

Monikielistä viestintää parannetaan kaikissa viestintäkanavissa ja kansainvälisille opiskelijoille suunnattua englanninkielistä viikkokirjettä ylläpidetään aktiivisesti. Kaikista tapahtumista viestitään monikielisesti ja ne ovat avoimia kansainvälisille opiskelijoille. Kansainvälisyyssektori ylläpitää ja kehittää kansainvälisyyttä OKA ry:n toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Erityisesti poikkeustilanteessa kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan mahdollisimman paljon tukea myös etänä. Kansainvälisyyssektori järjestää myös vaihtoehtoista ryhmäytymistä kansainvälisille opiskelijoille ja tuutoreille poikkeusaikana. 


Edunvalvonta 

OKA ry on aktiivinen koulutus- ja sosiaalipoliittinen toimija, joka valvoo kaikkien Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden etua ja hyvinvointia yhteistyössä tiedekunnan, EDUn ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan, sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n kanssa. Edunvalvontatiimi luo turvallista ja yhdenvertaista opiskeluympäristöä kaikille. Yhdenvertaisuusohjelma ja turvallisemman tilan periaatteet ohjaavat kaikkea OKA ry:n toimintaa. 

Edunvalvontatiimi tekee edunvalvontatyötä näkyväksi muun muassa järjestämällä ainakin yhden sosiaalipoliittisen sekä koulutuspoliittisen tapahtuman hallituskauden aikana. Vuoden aikana toteutetaan hyvinvointikysely ja esteettömyyskysely. OKA ry:n alumneihin ollaan aktiivisesti yhteydessä ja tämä varmistetaan nimittämällä alumnitoimihenkilö tai -vastaava.

OKA ry:n hallitustoimijat perehdytetään yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Perehdyttämisestä vastaa edunvalvontatiimin yhdenvertaisuusvastaava. 

OKA ry perustaa strategiatyöryhmän, joka luo yhdessä hallituksen kanssa OKA ry:lle strategian jäsenistöä osallistaen.