Yhdenvertaisuussuunnitelma

OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

OKA ry:n hallitus tekee työtä luodakseen turvallisen ja yhdenvertaisen toimintaympäristön jokaiselle jäsenelle. Tavoitteena on luoda yhteisön jäsenille ilmapiiri, jossa kaikki voivat kokea tulevansa kohdatuksi juuri sellaisena kuin ovat. Tämän tavoitteen toteutumisen tueksi on luotu yhdistykselle yhdenvertaisuussuunnitelma. OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma on ainejärjestön yhdenvertaisuutta ohjaava asiakirja, jonka ainejärjestö huomioi toiminnassaan. Asiakirja käsittelee OKA ry:n jäsenten yhdenvertaisuuden edistämistä sisältäen ohjeistuksia liittyen esteettömyyteen, kiusaamiseen, syrjintään, häirintään, tapahtumiin, viestintään sekä OKA ry:n hallituksen yhdenvertaisuusvastaavan toimintaan. Asiakirjasta löytyy myös toimintaohjeistukset jäsenelle, mikäli hän kohtaa OKA ry:ssä häirintää, syrjintää ja/tai kiusaamista. Yhdenvertaisuus kuuluu tärkeimpiin ihmisoikeuksiin ja se on myös merkittävä tekijä jokaisen ihmisen hyvinvoinnin toteutumisen kannalta.


Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. OKA ry:ssä yhdenvertaisuuden toteutuminen sisältää lisäksi intersektionaalisen näkökulman, joka painottaa kaikkia sellaisia tekijöitä, joilla on vaikutusta ihmisen asemaan ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen.


Yhdenvertaisuusvastaava

OKA ry:n hallitukseen nimetään yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on huolehtia yhdenvertaisuuden huomioimisesta niin hallituksen päätöksenteossa kuin muussa OKA ry:n toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava perehdyttää muut OKA ry:n toimijat yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jotta kaikki toimijat pystyvät edistämään yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita mahdollisimman hyvin.


Kiusaaminen, syrjintä ja häirintä

OKA ry:llä on nollatoleranssi kiusaamiseen, häirintään ja syrjintään. Mikäli yhteisömme jäsen havaitsee tai kokee jotakin näistä edellä mainituista, suosittelee OKA ry toimimaan välittömästi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1) Henkilöä, joka on kokenut tai havainnut yhdenvertaisuussuunnitelman vastaista toimintaa yliopiston opiskelijoiden, henkilökunnan tai muun henkilön toimesta, neuvotaan ottamaan yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin. TREYn häirintäyhdyshenkilöt ovat koulutettuja ja valtuutettuja toimihenkilöitä, joiden tehtävä on neuvoa ja auttaa tilanteissa, joissa opiskelija on kokenut tai havainnut epäasiallista tai loukkaavaa käytöstä.

Lisätietoa TREYn ohjeistuksista.

2) Mikäli opiskelija on kokenut tai havainnut OKA ry:n toiminnassa kiusaamista, häirintää tai syrjintää, olisi hänen hyvä olla yhteydessä OKA ry:n hallitukseen itse tai toisen henkilön kautta. Yhteydenottoon kannustetaan, jotta hallitus pystyy jatkossa ennaltaehkäisemään vastaavia tilanteita sekä täten vaikuttamaan OKA ry:n toimintaan. Samalla opiskelija saa halutessaan lisätietoa ja neuvoa siitä, mihin tahoon hänen kannattaa olla seuraavaksi yhteydessä. OKA ry:n hallituksella on velvollisuus ohjata opiskelija ottamaan yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin, jonka jälkeen opiskelija voi itse päättää jatkotoimista. Myös anonyymi yhteydenotto on mahdollista OKA ry:n nettisivujen kautta.

Kiusaamista, häirintää tai syrjintää havaittaessa tai koettaessa opiskelija voi ilmoittaa siitä hairinta(at)trey.fi tai OKA ry:n hallitukselle.

Mikäli tilanne vaatii välitöntä käsittelyä, kannustetaan opiskelijaa ilmoittamaan asiasta

*Turvahenkilö on tapahtumaan nimetty henkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kohtaa kiusaamista, häirintää tai syrjintää OKA ry:n tapahtumassa. Tapahtuman turvahenkilö tulee ilmoittaa tapahtuman tiedotuksessa sekä itse tapahtumassa.

Mikäli tilanteen käsittely tapahtuu jälkikäteen, voi opiskelija tällöin ottaa yhteyttä

 • edunvalvontatiimiin sähköpostitse edunvalvonta(at)okary.fi
 • suoraan OKA ry:n yhdenvertaisuusvastaavaan etunimi.sukunimi(at)tuni.fi
 • OKA ry:n nettisivujen anonyymilla palautelomakkeella*.

*Palautelomakkeella saatu palaute tulee koko hallituksen tietoon ja käsitellään hallituksen kesken viimeistään seuraavassa kokouksessa. Anonyymia palautetta ei voida käsitellä henkilökohtaisesti, mutta se otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Tämä ohjeistus koskee kaikkea yliopiston tiloissa tai sen ulkopuolella tapahtuvaa, mukaan lukien vapaa-ajan toiminta, jolla on vaikutusta OKA ry:n jäsenen hyvinvointiin tai kokemukseen yhdenvertaisuudesta. Kaikki saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti ellei jäsen toisin ilmoita.


Esteettömyys

Esteettömyys on osa yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan kaikkia niitä seikkoja, jotka ottavat huomioon näkemisen, kuulemisen, liikkumisen, vuorovaikutuksen ja sähköisen viestinnän. OKA ry:n toiminnassa painotetaan erityisesti saavutettavuuden osalta "aineetonta" ympäristöä, kuten tiedonjakoa ja asenteita. Fyysisen esteettömyyden lisäksi OKA ry huomioi myös psyykkisen esteettömyyden toiminnassaan. Mikäli jäsenellä on psyykkisestä syystä korkea kynnys osallistua OKA ry:n toimintaan, voi hän halutessaan kertoa asiasta toiminnan järjestäjälle ja saada esimerkiksi tarvittavaa ennakkotietoa tapahtuman kulusta. Toimijalla on velvollisuus informoida selkeästi jäsenistöä esteettömyyskysymyksistä, jotta kaikki pystyvät osallistumaan toimintaan huoletta ja yhdenvertaisesti. Myös hajusteettomuus on esteettömyyttä. OKA ry suosittelee jäsenistöään huomioimaan oman hajusteiden käyttönsä.

Esteettömyyden kehittämiseksi pyritään toteuttamaan vuosittain anonyymi esteettömyyskysely jäsenistölle, jotta pysytään ajan tasalla siitä, millaisia erityisjärjestelyjä OKA ry:n toiminnassa otetaan huomioon. Kaikki esille tuodut jäsenistön tarpeet pyritään ottamaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Kysely suositellaan tehtäväksi syksyisin koko jäsenistölle avoimena, jotta se tavoittaa myös uudet opiskelijat. Kyselyllä halutaan kartoittaa monipuolisesti erilaisia, niin fyysiseen kuin psyykkiseen esteettömyyteen liittyviä tekijöitä, joita OKA ry voi täten toiminnassaan ottaa huomioon. Saatujen vastausten perusteella OKA ry pyrkii edistämään esteettömyyttä erityisesti Virta-rakennuksessa yhteistyössä tiedekunnan ja muiden toimijoiden kanssa.


Tapahtumat

OKA ry:n järjestämien tapahtumien tulee olla mahdollisimman monipuolisia sekä niihin osallistumisen mahdollisimman helppoa ja edullista OKA ry:n jäsenille. Jäsenistön näkemyksiä, ideoita ja ehdotuksia otetaan huomioon tapahtumien ideoinnissa, suunnittelussa ja järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan. Järjestetyistä tapahtumista kerätään palautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään. Tiedon saavutettavuuden takaamiseksi nettisivuilla olevaa tapahtumakalenteria ylläpidetään aktiivisesti. OKA ry:n järjestämien tapahtumien tulee pyrkiä yhdenvertaiseen, helposti saavutettavaan ja turvalliseen, syrjinnästä ja häirinnästä vapaaseen toimintaan. Jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa tervetulleeksi OKA ry:n tapahtumiin. Tämän saavuttaakseen OKA ry nimeää kaikkiin tapahtumiin turvahenkilön.

Tapahtumien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon tilojen esteettömyys, tapahtuman saavutettavuus, terveydelliset ja vakaumukselliset erityisruokavaliot, sukupuolien moninaisuus sekä turvallisemman tilan periaatteet. Tapahtumien suunnittelussa suositellaan hyödyntämään TREYn linjauksia yhdenvertaisten tapahtumien toteuttamiseksi.

Lisätietoja TREYn sivuilla.


Viestintä ja tiedotus

OKA ry:n viestinnän tulee olla kaikkia jäseniä kunnioittavaa ja avointa sekä pyrkiä tavoittamaan jäsenistöä mahdollisimman laajasti. Viestinnässä ja tiedottamisessa tulee huomioida monikanavaisuus ja saavutettavuus, sekä käyttää virallisia ennalta sovittuja kanavia. Lisäksi viestinnässä tulee pyrkiä selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. OKA ry pyrkii viestimään ja tiedottamaan suomeksi ja englanniksi. Tapahtumien perustiedot tulee aina tiedottaa näillä kielillä. OKA ry:n nettisivuilla tulee olla tietoa järjestön toiminnasta myös englanniksi. Tarkemmat ohjeistukset viestinnästä määritellään OKA ry:n viestintästrategiassa. Tiedotuksessa tulee huomioida yhdenvertaisuus, esimerkiksi tiedottamalla tapahtumien yhteydessä siitä, onko tapahtuma fyysisesti esteetön vai ei.


Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuranta

Yhdenvertaisuussuunnitelma tarkistetaan keväisin OKA ry:n hallituksen kokouksessa ja muutostarpeen ilmetessä se viedään yhdistyksen kokoukseen. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta vastaa koko OKA ry:n hallitus, erityisesti edunvalvontatiimi.


Turvallisemman tilan periaatteet

OKA ry on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, jolloin kaikkien ainejärjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden odotetaan toimivan näiden periaatteiden mukaisesti. Turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä vapaata toimintaympäristöä, jossa jäsenten on hyvä olla. Näiden periaatteiden tavoitteena on ohjata OKA ry:n toimintaa ja tapahtumia siten, että jokaisella jäsenellä on tervetullut olo osallistua omana itsenään ainejärjestön toimintaan. Lisäksi turvallisemman tilan periaatteiden avulla pyritään luomaan muita huomioivaa ja avointa yliopistoympäristöä. Turvallisemman tilan periaatteet koskevat kaikkialla tapahtuvaa ainejärjestön toimintaa sähköisessä ja fyysisessä ympäristössä. Mikäli toiminnassa havaitaan periaatteiden vastaista yhdenvertaisuuteen kielteisesti vaikuttavaa toimintaa, on tähän puututtava välittömästi OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Jokaisen OKA ry:n toimintaan osallistuvan henkilön odotetaan noudattavan näitä periaatteita, joten jokaisen on tutustuttava niihin huolellisesti. Periaatteet ovat yksinkertaiset, ja kaiken toimintamme lähtökohtana on toistemme kunnioittaminen.

Turvallisemman tilan periaatteet:

 1. Arvosta kanssaopiskelijoitasi heidän sukupuolestaan, iästään, maantieteellisestä alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, mielipiteestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta syystä riippumatta.
 2. Pyri tiedostamaan omat ennakkoluulosi ja -asenteesi muita kohtaan.
 3. Älä käytä puheessasi äläkä ilmaise käytökselläsi seksististä, rasistista, homotai transfobista, loukkaavaa tai muuten syrjivää asennetta. Muista, että myös vitsi voi tuntua epämiellyttävältä tai ahdistavalta.
 4. Kunnioita toisen henkilökohtaisia rajoja ja omaa tilaa.
 5. Uskalla rikkoa perinteisiä sukupuolirooleja ja pyri sukupuolisensitiiviseen toimintaan.
 6. Muista, että jokaisella on oikeus ilmaista tai jättää ilmaisematta mielipiteensä. Pyri avoimeen ja sensitiiviseen keskustelukulttuuriin. 
 7. Kunnioita toisten puheenvuoroja ja eriäviä mielipiteitä.
 8. Opiskelussa ja ryhmätehtävissä on hyvä muistaa, että kaikki eivät välttämättä pysty aina samaan mihin sinä pystyt fyysisesti tai psyykkisesti.
 9. Tue muiden osallistumista keskusteluun avaamalla itsesi ja muiden käyttämät käsitteet ja termit. Muista myös, ettei tyhmiä kysymyksiä ole.