Yhdenvertaisuussuunnitelma

OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma


Yhdenvertaisuus kuuluu tärkeimpiin ihmisoikeuksiin ja se on myös merkittävä tekijä jokaisen ihmisen hyvinvoinnin toteutumisen kannalta. OKA ry:n hallitus tekee työtä luodakseen turvallisen ja yhdenvertaisen toimintaympäristön jokaiselle jäsenelle. Tavoitteena on luoda yhteisön jäsenille ilmapiiri, jossa kaikki voivat kokea tulevansa kohdatuksi juuri sellaisena kuin ovat. Tämän tavoitteen toteutumisen tueksi on luotu yhdistykselle yhdenvertaisuussuunnitelma. OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma on ainejärjestön yhdenvertaisuutta ohjaava asiakirja, jonka ainejärjestö huomioi toiminnassaan. Asiakirja käsittelee OKA ry:n jäsenten yhdenvertaisuuden edistämistä sisältäen ohjeistuksia liittyen esteettömyyteen, kiusaamiseen, syrjintään, häirintään, tapahtumiin, viestintään sekä OKA ry:n hallituksen yhdenvertaisuusvastaavan toimintaan. Asiakirjasta löytyy myös toimintaohjeistukset jäsenelle, mikäli hän kohtaa OKA ry:ssä häirintää, syrjintää ja/tai kiusaamista. Kaikessa OKA ry:n toiminnassa noudatetaan lisäksi TREYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa.


Yhdenvertaisuus


Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai
muusta henkilön ominaisuudesta. OKA ry:ssä yhdenvertaisuuden toteutuminen sisältää lisäksi intersektionaalisen näkökulman, joka painottaa kaikkia sellaisia tekijöitä, joilla on vaikutusta ihmisen asemaan ja osallisuuteen yhteiskunnassa.


Yhdenvertaisuusvastaava


OKA ry:n hallitukseen nimetään yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on huolehtia yhdenvertaisuuden huomioimisesta niin hallituksen päätöksenteossa kuin muussa OKA
ry:n toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava perehdyttää muut OKA ry:n toimijat yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jotta kaikki toimijat pystyvät edistämään yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita mahdollisimman hyvin.


Turvallisemman tilan periaatteet


OKA ry on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, jolloin kaikkien ainejärjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden odotetaan toimivan periaatteiden mukaisesti. Turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä vapaata toimintaympäristöä, jossa jäsenten on hyvä olla. Näiden periaatteiden tavoitteena on ohjata OKA ry:n toimintaa ja tapahtumia siten, että jokaisella jäsenellä on tervetullut olo osallistua omana itsenään ainejärjestön toimintaan. Lisäksi turvallisemman tilan periaatteiden avulla luodaan muita huomioivaa ja avointa yliopistoympäristöä. Turvallisemman tilan periaatteet koskevat kaikkialla
tapahtuvaa ainejärjestön toimintaa sähköisessä ja fyysisessä ympäristössä. Mikäli toiminnassa havaitaan periaatteiden vastaista yhdenvertaisuuteen kielteisesti vaikuttavaa toimintaa, on tähän
puututtava välittömästi OKA ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Jokaisen OKA ry:n toimintaan osallistuvan henkilön tulee noudattaa näitä periaatteita, joten jokaisen on tutustuttava niihin huolellisesti. Periaatteet ovat yksinkertaiset, ja kaiken toimintamme lähtökohtana on toistemme kunnioittaminen.

Turvallisemman tilan periaatteet löydät liitteistä (liite 1).


Kiusaaminen, syrjintä ja häirintä


OKA ry:llä on nollatoleranssi kiusaamiseen, häirintään ja syrjintään. Mikäli yhteisömme jäsen havaitsee tai kokee jotakin näistä edellä mainituista, suosittelee OKA ry toimimaan välittömästi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1) Henkilöä, joka on kokenut tai havainnut yhdenvertaisuussuunnitelman vastaista toimintaa yliopiston opiskelijoiden, henkilökunnan tai muun henkilön toimesta, neuvotaan ottamaan yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöön. TREYn häirintäyhdyshenkilöt ovat koulutettuja ja valtuutettuja toimihenkilöitä, joiden pääasiallinen tehtävä on neuvoa ja
auttaa tilanteissa, joissa opiskelija on kokenut tai havainnut epäasiallista tai loukkaavaa käytöstä.

Lisätietoa TREYn ohjeistuksista:
https://trey.fi/edunvalvonta/sosiaalipolitiikka/apua-hairintaan-syrjintaan-ja-kiusaamiseen

2) Mikäli opiskelija on kokenut tai havainnut OKA ry:n toiminnassa kiusaamista, häirintää tai syrjintää, olisi hänen hyvä ottaa yhteyttä myös OKA ry:n hallitukseen. Suoraan yhteydenottoon kannustetaan, jotta hallitus pystyisi jatkossa ennaltaehkäisemään vastaavia tilanteita sekä täten vaikuttamaan OKA ry:n toimintaan. Samalla opiskelija saa halutessaan lisätietoa ja neuvoa siitä, mihin tahoon hänen kannattaa olla seuraavaksi yhteydessä. OKA ry:n hallituksella on velvollisuus ohjata opiskelija TREYn häirintäyhdyshenkilöille, jonka jälkeen opiskelija voi itse päättää jatkotoimista. Myös anonyymi yhteydenotto on mahdollista OKA ry:n nettisivujen kautta.

Jos opiskelija havaitsee tai kokee kiusaamista, häirintää tai syrjintää, hän voi ilmoittaa siitä hairinta@trey.fi tai OKA ry:n hallitukselle.


Mikäli tilanne vaatii välitöntä käsittelyä, kannustetaan opiskelijaa ilmoittamaan asiasta
● edunvalvontatiimin tai hallituksen jäsenelle
(https://www.okary.fi/yhdistys/hallitus/)
● tapahtumaan nimetylle turvahenkilölle*.

*Turvahenkilö on tapahtumaan nimetty henkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kohtaa kiusaamista, häirintää tai syrjintää OKA ry:n tapahtumassa. Tapahtuman turvahenkilö tulee ilmoittaa tapahtuman tiedotuksessa sekä itse tapahtumassa.


Mikäli tilanteen käsittely tapahtuu jälkikäteen, voi opiskelija tällöin ottaa yhteyttä
● edunvalvontatiimiin sähköpostitse edunvalvonta@okary.fi
● suoraan yhdenvertaisuusvastaavaan etunimi.sukunimi@tuni.fi
● OKA ry:n nettisivujen anonyymilla palautelomakkeella*.

*Palautelomakkeella saatu palaute tulee koko hallituksen tietoon ja käsitellään hallituksen kesken. Anonyymia palautetta ei voida käsitellä henkilökohtaisesti, mutta se otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.


Tämä ohjeistus koskee kaikkea yliopiston tiloissa tapahtuvaa sekä OKA ry:n järjestämää vapaa-ajan toimintaa, jolla on vaikutusta OKA ry:n jäsenen hyvinvointiin tai kokemukseen yhdenvertaisuudesta. Kaikki saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti ellei jäsen toisin ilmoita.


Esteettömyys


Esteettömyys on osa yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Esteettömyyteen sisältyy muun muassa näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, vuorovaikutukseen ja saavutettavuuteen liittyvät tekijät. OKA ry:n toiminnassa painotetaan erityisesti saavutettavuuden osalta aineetonta ympäristöä, kuten tiedonjakoa ja asenteita. Fyysisen esteettömyyden lisäksi OKA ry huomioi myös psyykkisen esteettömyyden toiminnassaan. Mikäli jäsenellä on psyykkisestä syystä korkea kynnys
osallistua OKA ry:n toimintaan, voi hän halutessaan kertoa asiasta toiminnan järjestäjälle ja saada esimerkiksi tarvittavaa ennakkotietoa tapahtuman kulusta. Toimijalla on velvollisuus informoida selkeästi jäsenistöä, jotta kaikki pystyvät osallistumaan toimintaan huoletta ja yhdenvertaisesti.

Esteettömyyden kehittämiseksi toteutetaan vuosittain anonyymi esteettömyyskysely jäsenistölle. Kyselyllä halutaan kartoittaa monipuolisesti erilaisia, niin fyysiseen kuin psyykkiseen esteettömyyteen liittyviä tekijöitä, joita OKA ry voi täten toiminnassaan ottaa huomioon. Saatujen vastausten perusteella OKA ry edistää tarvittaessa esteettömyyttä yhteistyössä tiedekunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Kysely suositellaan tehtäväksi syksyisin avoimena koko jäsenistölle,
jotta se tavoittaa myös uudet opiskelijat.


Tapahtumat


OKA ry:n järjestämien tapahtumien tulee olla mahdollisimman monipuolisia ja niihin osallistumisen mahdollisimman helppoa sekä edullista OKA ry:n jäsenille. Jäsenistön näkemyksiä, ideoita ja ehdotuksia otetaan huomioon tapahtumien ideoinnissa, suunnittelussa ja
järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan. Järjestetyistä tapahtumista kerätään palautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään. Tiedon saavutettavuuden takaamiseksi tapahtumista viestitään virallisilla tiedotuskanavilla sekä sosiaalisessa mediassa.

OKA ry:n järjestämien tapahtumien tulee olla yhdenvertaisia, helposti saavutettavia ja turvallisia sekä syrjinnästä ja häirinnästä vapaita. Jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa tervetulleeksi OKA ry:n tapahtumiin. Tämän saavuttaakseen OKA ry nimeää kaikkiin tapahtumiin turvahenkilön. Lisäksi osallistujia vaaditaan noudattamaan tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteita.

Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon tapahtuman saavutettavuus, terveydelliset ja vakaumukselliset erityisruokavaliot sekä pyritään ottamaan huomioon tilojen esteettömyys ja sukupuolien moninaisuus. Tapahtumakuvauksiin liitetään aina esteettömyys-checklist, eli listaus esteettömyyden toteutumisesta tapahtumapaikalla.


Viestintä ja tiedotus


OKA ry:n viestinnän tulee olla avointa, kaikkia jäseniä kunnioittavaa sekä jäsenistöä mahdollisimman laajasti tavoittavaa. OKA ry:n viestintäkanavilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Viestinnässä ja tiedottamisessa tulee huomioida monikanavaisuus ja saavutettavuus, sekä käyttää virallisia ennalta sovittuja kanavia. Lisäksi viestinnän tulee olla selkeää ja ymmärrettävää.

OKA ry viestii tarvittaessa kaksikielisesti, suomeksi ja englanniksi. Tapahtumatiedot ilmoitetaan kaksikielisesti silloin, kun tapahtumaan voi osallistua myös englannin kielellä. OKA ry:n nettisivuilla on tietoa järjestön toiminnasta myös englanniksi. Tarkemmat ohjeistukset viestinnästä määritellään OKA ry:n viestintästrategiassa.

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuranta
Yhdenvertaisuussuunnitelma tarkistetaan keväisin OKA ry:n hallituksen kokouksessa ja muutostarpeen ilmetessä se voidaan viedä yhdistyksen kokoukseen. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta vastaa koko OKA ry:n hallitus, erityisesti edunvalvontatiimi.Liitteet

Liite 1


Turvallisemman tilan periaatteet:


1. Arvosta kanssaopiskelijoitasi heidän sukupuolestaan, iästään, maantieteellisestä alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, mielipiteestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilön ominaisuudesta riippumatta.
2. Tiedosta omat ennakkoluulosi ja -asenteesi muita kohtaan.
3. Älä käytä puheessasi äläkä ilmaise käytökselläsi seksististä, rasistista, homo- tai transfobista, loukkaavaa tai muuten syrjivää asennetta. Muista, että myös vitsi voi tuntua epämiellyttävältä tai ahdistavalta.
4. Kunnioita toisen henkilökohtaisia rajoja ja omaa tilaa.
5. Uskalla rikkoa perinteisiä sukupuolirooleja ja toimi sukupuolisensitiivisesti.
6. Muista, että jokaisella on oikeus ilmaista tai jättää ilmaisematta mielipiteensä. Ylläpidä avointa ja sensitiivistä keskustelukulttuuria.
7. Kunnioita toisten puheenvuoroja ja eriäviä mielipiteitä.
8. Muista, että kaikki eivät välttämättä pysty aina samaan mihin sinä pystyt fyysisesti tai psyykkisesti.