Ympäristöohjelma

OKA ry:n YMPÄRISTÖOHJELMA

Hyväksytty 28.3.2022 


JOHDANTO

Ympäristöohjelma käsittelee Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat OKA ry:n (myöhemmin OKAn) toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Ohjelman tarkoituksena on kehittää OKA ry:n toimintaa ympäristöystävällisemmäksi.

Ympäristöohjelma on suunnattu ohjaamaan OKA ry:n toimintaa kokonaisvaltaisesti. Ohjelman keskeinen tavoite on saattaa ympäristöystävällinen toiminta osaksi OKA ry:n arkirutiineja ja tapahtumia.

Ainejärjestön toiminnalle organisaationa on ominaista toimijoiden nopea vaihtuvuus. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen uusi toimija perehdytetään ympäristöohjelman sisältöön. Toimijoiden nopea vaihtuvuus tulee huomioida myös ympäristöohjelman päivittämistarvetta arvioitaessa.

Ohjelman toteuttamisen tukena on tärkeimmistä kestävän kehityksen mukaisista toimintatavoista koottu lyhyt yleinen muistio (LIITE 1) ja muistio tapahtuman järjestämisen tueksi (LIITE 2).


2. OKA ry:n KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET

Ympäristöasiat tulee huomioida kokonaisvaltaisesti OKA ry:n toiminnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöohjelmassa painottuu käytännöllisistä syistä ekologisen kestävyyden ulottuvuus, mutta on tärkeää ymmärtää myös kestävän kehityksen muiden ulottuvuuksien (sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ohjaava vaikutus toimintaan. Ekologisen kestävyyden periaatteet pohjautuvat YK:n Agenda 2030 –tavoiteohjelmaan.

Ekologisen kestävyyden periaatteita sekä ohjelman toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jokaisen toimijan kohdalla seuraavissa luvuissa. Seuraavassa on lueteltu yleisesti kunkin periaatteen mukaiset toimenpiteet ohjelmakaudella.


1. Ympäristötietoisuuden ja kestävien toimintatapojen edistäminen

 • Kestävät toimintatavat tapahtumissa (Ks. Liite 2)
 • Julkisten kulkuvälineiden suosiminen tapahtumien yhteydessä
 • Kasvis- ja vegaaniruoan painottaminen tapahtumissa
 • Kestoastioiden suosiminen ja kertakäyttöastioista luopuminen asteittain
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen ja siihen kannustaminen järjestössä

2. Ekologisesti kestävät hankinnat ja kierrätys

 • Eettisten ja ekologisten vaihtoehtojen, sekä lähellä tuotettujen tuotteiden ja kierrätettävien ruokapakkauksien suosiminen ruokaostoksissa
 • Ruokahävikin vähentäminen ja ylijäämäruoan laittaminen jakoon
 • Kierrätyksestä huolehtiminen sekä hankintoja tehdessä että loppusijoituksessa
 • Käytettyjen tavaroiden hankkiminen uusien sijaan mahdollisuuksien mukaan
 • Lahjahankinnoissa suositaan aineettomia lahjoja
 • Palkintoja hankittaessa muistetaan kestävyys ja käytännöllisyys
 • Kestävä sijoittaminen - Ks. Sijoitussuunnitelma

3. Ekologisesti kestävä tilojen ja materiaalien käyttö

 • Sähkön ja veden, etenkin lämpimän veden, turhan käytön välttäminen
 • Tulostuksen ja paperin turhan käytön välttäminen
 • Hankintojen laina- ja vuokrausmahdollisuuksien selvittäminen 


3. YHDISTYS

Tässä luvussa käsitellään yhdistyksen ympäristötavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi taulukkomuodossa. Taulukoissa on tuotu esiin toimenpiteestä ja arvioinnista vastaavat tahot. Taulukossa esiintyvät ympäristötavoitteet on rakennettu OKA ry:n kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta, joita käsiteltiin edellisessä luvussa.

3.1 Ympäristötietoisuuden ja kestävien toimintatapojen edistäminen


TavoiteToimenpideVastuu
1.OKA ottaa tapahtumien suunnittelussa kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat huomioon.

OKA suosii julkisia kulkuvälineitä ja kimppakyytejä tapahtumien yhteydessä.

OKA välttää tarpeettoman jätteen tuottamista tapahtumissaan ja kiinnittää huomiota syntyvän jätteen lajitteluun.

OKA painottaa tapahtumissaan lähi-, kasvis- ja vegaaniruokaa (planetaarinen ruokavalio).

Tapahtumissa ja kokouksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköistä materiaalia paperin sijaan.

OKA ry:n hallitus, 

tapahtumien järjestäjät

2.

OKA vähentää kertakäyttöastioiden käyttöä.

OKA käyttää tapahtumissaan aina mahdollisuuksien mukaan oikeita astioita ja tiedottaa ennen tapahtumiaan mahdollisten omien astioiden mukaan ottamisesta ja kannustaa kestoastioiden käyttöön muutenkin toiminnassaan. 

Mikäli kertakäyttöastiat ovat ehdottomasti tarpeen, tulee kiinnittää huomiota kertakäyttöastioiden materiaaliin ja kierrätettävyyteen.

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät, viestintä
3.Ympäristötietoisuuden lisääminen ja siihen kannustaminen järjestössä ja sen kerhoissa.

OKA ohjeistaa myös jäsenistöä toimimaan ympäristösuunnitelman mukaan ja kannustaa ympäristötietoisuuteen.

OKA jakaa jäsenistölle heitä koskevaa tietoa ympäristöteemoista. OKA tarjoaa ja tiedottaa arjen ekologisemmista ratkaisuista.

OKA tukee jäseniään, jotka toimivat ympäristön puolesta, esimerkiksi tukevat opiskelijoiden ilmastolakkoa tai muuta vastaavaa väkivallatonta vaikuttamiseen pyrkivää toimintaa ympäristöasioiden puolesta. 

OKA perehdyttää uusia hallituslaisia ja toimihenkilöitä sekä muita, esimerkiksi tapahtumien järjestäjiä ja tuutoreita, ympäristöohjelmaan ja vastaa kysymyksiin aiheeseen liittyen. 

Tiedotetaan tapahtumien järjestäjiä ja toimijoita siitä, mistä löytyy tietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja vaihtoehdoista (esimerkiksi vegaanituotteet.net -sivusto).

OKA ry:n hallitus, 

viestintä


3.2 Ekologisesti kestävät hankinnat ja kierrätys 


TavoiteToimenpide

Vastuu

4.

OKAn ruokaostokset ovat eettisiä, ekologisia ja lähellä tuotettuja.

Suositaan Reilun kaupan tuotteita, kotimaisia tuotteita ja yrityksiä sekä lähiruokaa.

Ostetaan ruokia, jotka on pakattu kierrätettäviin pakkauksiin.

Painotetaan kasvis- ja vegaanituotteita sekä jaetaan niistä tietoa. Valitaan ekologinen vaihtoehto mahdollisuuksien mukaan. 

Pyritään välttämään palmuöljytuotteita. 

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät

5.

OKA vähentää ruokahävikkiä.

Ylijäämäruoan laittaminen jakoon tapahtumissa. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta viedä herkästi pilaantuvat ruoat tapahtumista kotiin.

Järjestön säilytykseen ei kerrytetä ylimääräistä, herkästi pilaantuvaa ruokaa.

Ostetaan tarvikkeita, joita voi hyödyntää myöhemmin, jos niitä jää. 

Suunnitellaan ruokatarjoilua osallistujien mukaan.

Ei lämmitetä/valmisteta ruokaa liikaa kerralla, vaan menekin mukaan. 

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät

6.

OKA huolehtii kierrätyksestä toiminnassaan.

Tapahtumissa merkitään kierrätyspisteet selkeästi ja niitä ohjeistetaan noudattamaan. OKA parantaa tiedotusta kierrätysmahdollisuuksista tapahtumissaan.

OKA puolustaa kierrätystä yliopistotasolla ja vaatii riittävää kierrätystä ja jätteiden lajittelua yliopiston tiloissa. 

Yhdistyksen omaisuudesta luovuttaessa kierrätetään asianmukaisesti ja harkitaan eteenpäin myymistä tai antamista.

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät

7.

Hallituksen edustustehtävissä suositaan julkista liikennettä. 

Oman auton käyttöä ja lentämistä vältetään ja edustusmatkat, esimerkiksi kokouksiin tai vuosijuhliin, tehdään ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä. 

Kimppakyytimahdollisuudet selvitetään, jos matkustus vaatii autoilua.

OKA ry:n hallitus

8.

Hankinnoissa, palkinnoissa ja lahjoissa suositaan kierrätystä ja aineettomuutta.

Uusien tavaroiden hankinnan tarvetta arvioidaan kriittisesti. Hankintojen vuokraus- ja lainausmahdollisuudet selvitetään ennen ostamista. Uusia hankintoja tehdessä selvitetään, löytyisikö tarvittavat tuotteet käytettynä. 

Myös jäsenistölle myytävien tuotteiden hankintaan sovelletaan samaa kriittisyyttä. Ostopäätöstä ja valintoja ohjaavat ekologiset ja eettiset näkökulmat ennen taloudellista näkökulmaa.

OKA antaa muille ainejärjestöille ja tahoille aineettomia lahjoja. 

OKAn tapahtumissa jaettavien palkintojen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia, esimerkiksi OKAn vanhoja tuotteita tai nelosten kahvilan kahvipasseja.

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät

9.

Kestävä sijoittaminen:

OKA toimii sijoitustoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ks. Sijoitussuunnitelma

OKA sijoittaa vain ESG*-merkinnän saaneisiin rahastoihin.

*ESG = Environment, Society & Governance eli ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa

OKA ry:n hallitus


3.3 Ekologisesti kestävää tilojen ja materiaalien käyttöä


TavoiteToimenpideVastuu
10.OKA ei käytä turhaan sähköä ja vettä.

Näyttöpäätteiden ja valojen sammuttaminen tilasta lähtiessä.

Täytetään tiskikone täyteen ennen sen käynnistämistä.

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät

11.

OKA ei tulosta ja käytä paperia turhaan. 

Sähköisiä järjestelmiä suositaan viestinnässä ja toiminnassa. 

Paperin käyttöä ja tulostusta vähennetään. Tulostuksessa suositaan kaksipuoleista ja väritöntä tulostusta.

Hukka- ja kierrätyspapereita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät

12.OKA ottaa tiloja valitessaan ympäristönäkökulmat huomioon. Tapahtumia järjestäessä tilat valitaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien päästä.

OKA ry:n hallitus, tapahtumien järjestäjät


4. SEURANTA JA PÄIVITYS

Ympäristöohjelman toteutumista seurataan vuositasolla säännöllisesti ja systemaattisesti. Hallitus kantaa päävastuun ympäristöohjelman toteuttamisesta ja seurannasta. Hallitus seuraa ympäristöohjelman toteutumista ja käy toimikautensa aikana ympäristöohjelman läpi kaksi kertaa, uuden toimikauden alussa tammi-helmikuussa sekä elo-syyskuussa toiminnan jatkuessa kesätauon jälkeen. Kaikki ympäristöohjelmaa koskevat muutosehdotukset käsitellään ja hyväksytään hallituksen kokouksessa.


LIITE 1 Kestävät toimintatavat


1. PAPERI – Korvaa, kierrätä, kuluta harkiten

 • Tilaa laskut e-laskuina tai sähköpostiin.
 • Pyydä saapuva posti mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla ja ilmoita, jos saat jostain tarpeetonta postia säännöllisesti.
 • Käytä jakelulistoja, kuten sähköpostilistaa, dokumenttien levittämiseen.
 • Tulosta järkevästi ja harkiten. Käytä kaksipuolista tulostusta ja tulosta useita arkkeja samalle paperille. Pienennä fonttikokoa, marginaaleja ja rivinväliä. Käytä esikatselu- ja oikolukutoimintoa ennen kuin tulostat.
 • Arkistoi sähköisesti; tietokoneelle tai verkkoon.
 • Käytä kokouksissa sähköisiä esityslistoja paperisten sijaan. 
 • Käytä uudelleen paperien tyhjät puolet.
 • Suosi kierrätyspaperia mahdollisuuksien mukaan.
 • Kierrätä jätepaperi.

2. ENERGIANSÄÄSTÖ – Turha kulutus minimiin

 • Sammuta tietokone ja oheislaitteet aina päivän päätteeksi tai kun et enää usko niitä tarvitsevasi. 
 • Sammuta valot poistuessasi hallitushuoneesta ja muista tiloista.
 • Älä pidä kahvinkeitintä turhaan päällä. 
 • Muista säästää vettä! Laita tiskikone päälle vasta, kun se on täynnä.

3. JÄTTEET - Kierrätä jätteet aina kun mahdollista. Vältä turhan jätteen tuottamista

 • Vältä kertakäyttöastioiden käyttämistä ja suosi kestoastioita.
 • Lajittele roskat omiin keräysastioihinsa (bio, metalli, lasi, paperi, pahvi, muovi, tölkit ja pullot)
 • Kierrätä myös toimistojätteet.
 • Vähennä biojätettä esimerkiksi hallitushuoneessa tarkastamalla säännöllisesti jääkaappia mm. ennen kokouseväiden ostoa. Hyödynnä hävikkiruokaa

4. HANKINNAT – Ympäristöystävällisyyden maksimointi

 • Onko hankinta välttämätön?
 • Voisiko tuotteen vuokrata/lainata/hankkia käytettynä? 
 • Onko tuote ympäristöystävällinen?

5. LIIKKUMINEN – Kevyt- ja julkinen liikenne kunniaan

 • Vältä yksityisautoilua ja suosi julkista liikennettä tai kimppakyytejä.
 • Harrasta hyötyliikuntaa eli liiku kävellen tai pyörällä ja käytä portaita.
 • Vältä lentämistä ja suosi maata pitkin matkustamista. 


LIITE 2 Muistio toimintatavoista tapahtumia järjestettäessä


1. SUUNNITTELU – Kestävä kehitys huomioon tapahtumaa suunnitellessa

 • Selvitä mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan etukäteen.
 • Ole ajoissa liikkeellä, jotta ehdit hyödyntää laina- tai vuokrausmahdollisuuksia.
 • Kysy apua esimerkiksi kestävän kehityksen vastaavalta, jos et itse tiedä, miten toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti.
 • Suosi kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja tehdessäsi valintoja ja päätöksiä tapahtumaa koskien.
 • Käytä jo olemassa olevia materiaaleja ja hyödynnä niitä suunnittelussa

2. VIESTINTÄ – Suunnittele viestintä kestävästi

 • Käytä viestintään sähköisiä kanavia.
 • Vältä turhien julisteiden tai ohjelappujen tulostamista.
 • Tiedota mahdollisesta omien astioiden tarpeesta tapahtumassa. 

3. HANKINNAT – Toimitaan harkiten 

 • Vältä turhia aineellisia palkintoja ja suosi aineettomia lahjoja tai palkintoja.
 • Jos kuitenkin päädyt ostamaan aineellisen lahjan tai palkinnon, valitse ekologinen vaihtoehto ja suosi käytettyä ja kierrätettyä.
 • OKAn tapahtumissa jaettavien palkintojen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.
 • Hanki vain tarpeelliset asiat, mieluummin vähän hyvää kuin liikaa kaikkea.
 • Selvitä hankintojen laina/vuokraus/kierrätysmahdollisuudet.
 • Kahdesta tai useammasta tuotteesta valittaessa tee valinta ympäristöystävällisyyden mukaan.
 • Ota kangas- tai kestokassi ruokakauppaan mukaan ja vältä muovipussien turhaa ostamista.
 • Muista teemajuhlia (kuten sitsejä) järjestettäessä hyödyntää kirpputoreja, kierrätyskeskuksia ja vuokrausmahdollisuuksia asujen ja koristeiden osalta.
 • Hanki erilaisiin tapahtumiin soveltuvia monikäyttöisiä koristeita.

4. RUOKA JA JUOMA – Ympäristöystävällisyyden maksimointi

 • Noudata ympäristöohjelman periaatteita.
 • Ympäristöystävällisyys on tärkeämpi kriteeri kuin hinta.
 • Tarjoa mahdollisuuksien mukaan aina ympäristöystävällisintä syötävää ja juotavaa kaikille. Suosi lähiruokaa ja kotimaisia tuotteita ja painota tapahtumissa kasvis- ja vegaaniruokaa. Apuna voi käyttää esimerkiksi vegaanituotteet.net -sivustoa
 • Minimoi hävikin määrä suunnittelemalla hyvin.
 • Käytä mahdollisuuksien mukaan vanhat tuotteet pois ennen uusien hankkimista.
 • Älä lämmitä ruokaa turhaan, vaan menekin mukaan.
 • Jaa helposti pilaantuvat tuotteet tapahtuman jälkeen eteenpäin

5. JÄTTEET – Huolehdi kierrätyksestä ja minimoi turhaa jätettä

 • Tuota mahdollisimman vähän jätettä.
 • Käytä koristeet uudelleen seuraavassa tapahtumassa.
 • Tulosta fiksusti ja säästäen.
 • Käytä mahdollisuuksien mukaan aina hukkapaperia.
 • Vältä kertakäyttöastioiden käyttämistä ja käytä kestoastioita. 
 • Mikäli kertakäyttöastiat ovat ehdottomasti tarpeen, kiinnitä huomiota kertakäyttöastioiden materiaaliin ja kierrätettävyyteen.
 • Pidä huoli, että tapahtumassa on selkeä ja riittävä jätteidenkeräysmahdollisuus
 • Informoi osallistujia jätteiden lajittelusta ja oikeasta kierrätyksestä.
 • Kierrätä mahdollisuuksien mukaan bio, metalli, lasi, tölkit ja pullot, pahvi, paperi ja muovi.

6. LIIKKUMINEN – Kevyt- ja julkinen liikenne kunniaan

 • Vältä yksityisautoilua ja suosi julkista liikennettä tai kimppakyytejä.
 • Ota tapahtumapaikan valinnassa huomioon mahdollisuus tulla paikalle julkisilla liikennevälineillä.
 • Kannusta liikkumaan tapahtumapaikalle tai tapahtumassa kävellen tai pyörällä.